The Great Northern War 1700-1720

Table of Contents

A. Overview Works with Descriptions covering the Whole or Greater Part of the Period.

B.  Descriptions and Remembrances covering the Whole or Greater Part of the Period

C.  The War at Sea in the Whole or Greater Part of the Period

1. General
2. Writings on Tordenskjold

D.

a. Hostilities on the Southern Border
b. Copenhagen's Bombardment and Carl XII's Landing on Zealand (Sjælland)
c. The War at Sea

E.  1709-10

a. Campaign in Skåne
b. On the Norwegian Border
c. War at Sea

F.  1711-12

a. Campaign in Swedish Pomerania
b. Hostilities on the Norwegian Border (Løvendal's Raid)
c. Conquest of the Diocese of Bremen
d. War at Sea

G.  1712-13

a. Hostilities in Mecklenburg and Holstein   (Stenbock's Campaign)
b. War at Sea

H.  1713-14

a.  The Siege of Tønningen - Stenbock's Capitulation
b. Tønningen's Siege and Capture
c. The War at Sea

I.  1715

a. The Conquest of Sweden's German Provinces
b. The War at Sea

J.  1716

a. Charles XII's Campaign in Norway
b. The War at Sea

K. 1717 - Hostilities on Land and Sea

L. 1718

a. Hostilities in Southern Norway
b. Armfelt's Advance against Trondhjem
c. The War at Sea

M. 1719-1720 - Hostilities on Land and Sea

 

Return to Bibliographies Table of Content

 

 

 

A. Overview Works with Descriptions covering the Whole or Greater Part of the Period.

2000 + Bussæus, Andreas: Historisk Dag-Register over den Stormægtigste Monarks Kong Friderich den Fierdes..... fornemste høypriselige Levnets og Regierings Begivenheder og Tilfælde.... (K. 1770) 395 5. - Også på tysk (K. 1773) 446 s.

2001+ Scheel H Otto: Almindelig Udkast af Krigens Skueplads eller geographisk, topografisk og historisk Beskrivelse over Kongerigerne: Danmark, Norge og Sverrig samt deres tydske Provinser, som Indledning til Kong Frederik IV's Krigs-Historie, skrevet og forsynet med et landkort, fordansket ved Thom. Tbaarup. (K. 1785) VII + 656 s., kort.

2002 Bodenehr, Gabriel (udg.): Force d'Europe, oder die Merkwürdigsten und Führnensten meistenteils auch Ihrer Fortification wegen Berühmtesten Stätte, Vestungen, Seehäfen, Pässe, Campa de Bataille in Europa.... (Augsburg, Ca. 1720) - Heri kort over mange af de fæstninger, om hvilke der blev kæmpet under Den store nordiske Krig.

2003 Høyer, Andreas: Kong Frederik IV's Historie. (At Tysk oversat ved Gustav Ludvig Baden). 1.Hefte. Til den svenke Krig.

2004+ Høst, Joh. Nik.: Frederik IV's Krigsbedrifter. (K. 1885) 236 s.

2005+ Vaupell, Otto: Bidrag til den store nordiske Krigs Historie. (Danske Sml. 2 R I, 1871-72,
p. 233-299).

2006 Vaupell, Otto: 1700-1720. (=Sm. forf.s "Den dansk-norske Hærs Historie", bd. I, K. 1872,
p. 225-616, ill., kort).

2007+ Sarauw, C. v.: Die Feldzüge Karl's XII. (Leipzig 1881) XII + 328 s.

2008+ Holm, Edv.: Studier til den store nordiske Krigs Historie. (1716-20). (Hist. T. 5 R III, 1881-82,
p. 1-160; 569-700).

2009 Bain, R.N.: Charles XII and the collapse of the Swedish empire 1682-1719. (London 1895) XVIII + 320 s., ill., kort.

2010+ Hallendorff C.: Bidrag til det stora nordiska krigets förhistorja. (Upsala 1897) 175 s., bilag.

2011+ Generalstaben (den danske): Bidrag ti1den store nordiske Krigs Historie. Bd. I-X. (K. 1899-1934) 526 + 534 + 511 + 404 + 371 + 335 + 347 + 350 + 384 + 306 s., kort.

2012+ Munthe, C.O.: Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie udg. af den danske Generalstab. Kritisk referat. (NMT 1904, p. 1-43; 85-125).

2013+ Nieuwenhuis, P.N.: A. Krigen 1700. B. Den store nordiske Krigs Fortsættelse. (=Sm. forf.s "Krigsproblemet", K. 1913, p. 160-219).

2014+ Generalstaben (den svenske): Karl XII på slagfältet. Karolinsk slagledning sedd mot bakgrunden av taktikens utveckling från äldsta tidor. I-IV. (Stkhlm. 1918-19) I: 242 5., 1 tvl., ill.; II: 272 5., 1 tvl., ill. (Om Sjælland p. 258-97); III: 366 5., 1 tvl., ill.; IV: 256 s., reg. (Om slagene ved Gelsingborg og Gadebusch, p. 913-943) - Skisser 1-11, 81 kort. Kartor och plancher, 69 tvl.

2015 Nordensvan, C.0.: Svenska armeen åren 1709-1718. (Karolinska förb. årsbok 1919 (tr. 1920) p.207-252).

2016 Wikander J.G.: Det stora nordiska kriget 1700-1721. (=Sm.for.s "Översikt över Sveriges krig under 1700-talet", Stkhlm. 1922, p. 29-216, ill.).

2017+ Rockstroh, K.C.: Udviklingen af den nationale Hær i Danmark i 17. og 18. Aarhundrede. Bd. II-III. Tiden 1670-1708 og Tiden 1709 - 1808. (K. 1916 og 1926) 575 + 452 s. Kildehenv. og reg.

2018+ Tuxen, A.P.: Kong Frederik IV's personlige Indsats som Krigsherre i den store nordiske Krig.
(Festskr. til Kr. Erslev, K. 1927, p. 393-408).

2019+ Bratt, Claes: Karl XII som härförare. Utdrag och anteckningar. (Lund 1931) 150 s., kort.

2020+ Johansen Jens: Danmark-Norges Deltagelse i den store nordiske Krig. Sønderjyllands Befrielse.
(K. 1935) 328 5., 2 tvl., ill.

2021+ Stevns Arne: Den store nordiske Krig - Sønderjyllands Befrielse.
(=Sm. forf.s "Vor Hær i Krig og Fred", bd. II, Fredericia 1943, p. 61-98, ill.).

2022 + Thaulow, Th.: 1700-1720. Den store nordiske Krig. (=Sm. forf.s "Den danske Soldat gennem Tiderne", K. 1946, p. 98-121, ill.)

2023 + Generalstaben (den norske): Elleveårskrigens militære historie. Avslutningen av den Store nordiske Krig. Utarb. av Johannes Schiøtz. Utg. av Forsvarsdepartementet. I-III. (Oslo 1936-1955) 500 + 528 + 612 s., ill., kort.

2024 + Moe B.: Actstykker til den norske Krigshistorie under Kong Frederik den Fjerde. (NMT 1838-39, hft. 15, p. 79-2061 hft. 16, p. 85-222; 1842-43, p. 207-228).

2025 + Daae, L.: Blandede Aktstykker til den norske Krigshistorie. (NMT 1862, p. 501-514).

2026 Wernstedt, Folke: Kungl. Svea Livgardes Historia 1660-1718 (Bd.IV). (Stkhlm. 1954) 766 s., ill.

2027 Arteus, Gunnar: Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712.
(Lidköping 1972) 138 s. - (Meddelanden från historiska institutionen i Göteborg nr. 5).

Top

 

B. Descriptions and Remembrances covering the Whole or Greater Part of the Period

2028+ Høst, Joh. Nik.: Frederik den Fjerdes, Danmark og Norges store Konges, Krigsbedrifter. (K. 1855)
236 s.

2029 Harbou, H.W. (udg.): Oberstløjtnant Hans Elias von der Weydes Selvbiograi. (Personalhist. T. 1892, 3 R I, p. 79-131; 201-214; 215-269).

2030+ (Hirsch, J.C.W.): Magister, Provst Jørgen Mikkelsen Hulbechs Beretning om Krigsbegivenhederne i Danmark 1709-15 (Museum 1895, II, p. 35-64; 82-176).

2031 (Holm, Edv.): En samtidig Skildring af den store nordiske Krig. (Danske Mag. 5 R III, 1896, p. 324-356).

2032 + Munthe, C.O. (udg). : Optegnelser af Generalmajor Peder Todderud om Krigen 1709-19.
(Kris. 1897)-(Skrifter udg. af Videnskabselskabet i Chria. 1897, II, nr. 6, p. 1-157).

2033 + Quennerstedt, A.(udg.): Karolinska-krigares dagböcker jamte andra samtida skrifter. I-XII.
(Lund 1901-1918).

2034 Hornborg, Erik (udg.): En spanare under.den stora ofreden. Stefan Löfvings dagbok över hans äventyr i Finland och Sverige 1710-1720. (Helsingfors 1926).

2035 Holck, Harald: En Soldat fra Den store nordiske Krig. Oberstløjtnant Ole Holck og hans Hustru Elen Rosendahl. (Holte 1949) 65 s., maskinskr. ms., folio.

2036 Åberg, Alf. (udg.):Karolinska dagböcker. (Stkhlm. 1958) 158 s.

Top

 

 

C. The War at Sea in the Whole or Greater Part of the Period

1. General

2037 Colding, J.: Søkrands til danske Flodens høyfortjente Berømmelse 1709-15. (K. 1716).

2038+ Gyllengranat, C.A.: Sveriges Sjökrigs-Historia i Samandrag.
(Carlskrona 1840, I Del, p. 272-326; II Del, p. 1-20).

2039+ Garde, H. G.: I. Krigen 1700 og Fredsperioden til 1709. Krigen mod Carl den l2te fra 1709-20.
(=Sm. forf.s "Den dansk-norske Sømagts Htstorie 1700-1814", K. 1852, p. 8-119).

2040+ Tuxen J.C.: Den store nordiske Krig, 1709-20.
("Sm. forf.s "Den danske og norske Sømagt", K. 1875, p. 391-493, ill.).

2041 + Oscar Fredrik (=Oscar II): Några bidrag till Sveriges krigshistoria åren 1711, 1712 och 1713.
(Vitt., Hist.o.Ant.Akad.'s Handl. XXII, 1861, p. 1-68; XXIV, p. 1-2; D XXV, 1667, p. 1-260) - Optr. Stkhlm.1892.

2042+ Schaffalitzky de MukadeIl, Cai: Den store nordiske Krig, 1700-1721. (=Sm. forf.s "Haandbog i Nordens Søjkrigshistorie", K. 1911, p. 206-273, kort.)

2043 Unger, G.: Sjöhistoriska vrångbilder. (T. i. sjöväsendet 1925, p. 511-535, ill., kort).

2044 Larrson Hugo: Vår flotte under det stora nordiska kriget. Nåra anmärkningar. (Mod G. Unger).
(T. i sjöväsendet 1926, p. 57-66. - Polemik Red Unger, p. 66-75; 191-195; 251-254).

2045+ Eiden, 0.. og 0. Lütken: Den store nordiske Krig 1709-20. (=Sm. forf.s "Vor Smagts Historie", Kria. u.å.,p. 425-574, ill).

2046+ Barfod, Halfdan: Den store nordiske Krig. (=Sm. forf.s "Vor Flaade i Fortid og Nutid", bd. I, Fredericia 1941, p. 211-288, ill.)

2047 Jungerson, Kay: Den Store Nordiske Krig 1700-1721. (=Sm. forf's "Dannarks Søkrigshistorie", K. 1945, p.191-264, kortskitser)

2048 + Hornborg, Eirik: Det stora nordiska Kriget. (=Sm. forf.s "Kampen om Ostersjön", Stkhlm. 1945,p.234-289, ill., kortskitser).

2049 Ipsen, P. og E.B. de Crevecoeur: Den store nordiske Krig 1700-1721. ("Marineforeningen i Danmark", Kgs. Lyngby 1949, p.319-332, ill.).

2050+ Honnens de Lichtenberg, G.: Den store nordiske Krig. Tordenskjold. ("Flåden gennem 450 år", bd.I, K. 1961, p.63-76, ill.).

2051 Traung, Olof: Lars Gathenhielm. Kaperverksamheten under Karl XII's tid 1710-1719. (Göteborg 1952)
283 s.

Top

 

2. Writings on Tordenskjold

 

2052 + Rothe, C. P.: Den danske Søe-Heldt og Vice-Admiral Peder Torenskjold. I-III. (K. 1747) 402 + 332 + 300 s., ill., reg. - 2.oplag, forandret og forbedret. Viborg 1772-73.

2053 Wandall, P. T.: Peder Tordenskjolds Levnet. (K.1794).

2054 + Carstens, H.G.: Tordenskjold. En Bog for Fædrelandets Krigere. (K. 1801) 154 s.

2055 Thaarup, E.L.: Vice-Admiral Peder Tordenakiolde Liv og Levnet. (K. 1838) 41 s.

2056 Bohr, H. G.: Peder Tordenskiold. En Levnetabeskrivelse. (K. 1839) 178 s. - 2.Opl. (1866) 104 s.

2057+ Sibertzen, F.: Peter Tordenskiold. Danmarks store Søhelt. (K.1866) 104 s.

2058+ Peder Tordenskiold. (Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder .....1868, bd. 2, p. 186-191, ill.).

2059 Guldberg: Peter Tordenskjold. Danmarks store Søhelt. (K.1870) 184 s. - 2.udg. s.å. 208 s.

2060 Tuxen, J.C.: Niels Juel og Tordenskjold. (K.1872)191 s. - 2.opl.(1883).

2061+ Carstensen, Wm. og 0. Lütken: Tordenskiold. (K. 1887) 534 s., ill.

2062+ Lütken, Otto: Tordenskjold. (Vort Forsvar nr. 257 A, ill., 1890).

2063+ Anker, Paul: Tordenskjold. Historisk Skildring. (K. 1890) 185 s.

2064+ Hammarskjöld,A.: Om Tordenskjold och svenukarna. (Sv.Hist.T. X, p.340-363; XI, 1891, p.1-72).

2065 D.D.: Tordenskiold. (Nordslesv. Søndagabi. Folkelig Del XIV, 1892, p.145-148; 153-156; 161-164, 169-172; 178-181; 185-187; 193-195; 201-204; 209-212, 217-220; 225-228; 233-236).

2066+ Larsen (Liljefalk), Axel: Peter Tordenskjold. (=Sm. forf.s "Danske og norske Heltehistorier 1700-1814", K. 1895, p. 19-88, ill.).

2067 Coucheron,. Aamot W.: Tordenskjold. (Folkelæsning nr. 4. Tillæg til Folkevennen 1897. Kria. 1897) 35 s.

2068+ Liljefalk, Axel: Bidrag til Tordenskioldu Historie fra Rigsarchivet Stockholm. (T.f.Søvæsen 1897,
p. 129-134).

2069 Flood, Constantius: Tordenskjold. Et historisk Rids til Ungdoms- og Foikelæsming. (Kria. 1900) 136 s.

2070 Børresen, Jacob: Tordenskiold. (Kria.1900)140 s., ill.

2071 Hammer, S. C.: Tordenskiold. (Kria. 1901) 16 s.

2072 Øverland,O.A.: Tordenskiold. (Folkebladet XXII, Kria. 1901,p. 161-176).

2073 Wallem, Frederik B.: Tordenskiold Album. (Trondhjem 1920) 24 s., ill.

2074 Bergersen, Olav: Viceadmiral Tordenskiold. Bd. I-II. (Trondhjem l925) IX + 1153 s., reg.

2075 Bergersen, Olav: Tordenskiold og Danskene. (Oslo 1932) 51 s.

2076 Gierløff, Chr.: Peter Wessel. (Trondheim l940) 252 s., ill.

2077 Gierløff, Chr.: Tordenskiold. (Trondheim 1941) 362 s.

2078 Eilstrup,Per. : Tordenskiold, Peter Wessel og hans tid. (K. u.å. ill., reg.

2079+ Bergensen, Olav: Peter Tordenskiold. (Marinehist.T. 1970 p. 69-80; 1971, p.15-23). - Nogle kommentarer hertil af H.C. Berg, Marinehist.T.1971, p. 64-65.

2080 Tank, Roar (udg.): Tordenskiolds matros. Dagbok ført av en norsk matros paa den dansk-norske flaate 1710-1714. (Kria. 1923) 220 s., 1 tvl., ill. - ("Norske breve-og erindringer", bd. II).

On Tordenskjold literature otherwise refer to Hans Chr. Bjerg's
"Dansk Marinehistorisk Bibliografi 1500-1975", K. 1975, p. 117-137.

Top

 

D. 1700

a. Hostilities on the Southern Border

 

2081 Kürtzlich abgefasstes Tage-Register ciber die.Feldzüge der kön. Dänischen Armee und Trouppen im Schleswig-Holsteinischen vom 20.Martii Im Jahre 1700. (Ust. u.å.).

2082 Albrecht, J.F.E.: Geschichte des innerlichen Krieges in Holstein im Jahre 1700. (Altona 1800).

2083 Treschow, (Mich.): Bidrag til den danske Land- og Søekrigs Historie i Aaret 1700. (Nye Danske Mag. III, 1810, p. 97-143).

2084 Leverkus, W.: Journal Tönningscher Bombardierung Anno 1700. (Neue Staatsbürgerliches Mag. VIII, 1839, p.259-270).

2085 Koppmann, K.: Der Feldzug der Schweden nach Holstein im Jahre 1700. Mitth.d.Ver.f.Hamb.Geschichte I, 1879, p.153-156).

2086+ Harbou, H.W., A.P. Tuxen og C.L. With: Kong Frederik IV's første Kamp om Sønderjylland. Krigen 1700. (Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Bd.I, K. 1899, XII + 526 5., reg., kort).

2087+ Larsen (Liljefalk), A.: Danmark og de souveræne gottorpske Hertuger. Felttoget i Ejdersted i Aar 1700. (Sønderj. Aarb. 1900, p. 185-228).

2088 Burgdorf, Albert: Die sächsiach-dänische Invasion in das Herzogtum Celle-Lüneburg an 16.Juli 1700. (Der Sachsenspiegel 1927, p. 65-66; 73-75).

Top

 

b. Copenhagen's Bombardment and Carl XII's Landing on Zealand (Sjælland)

2089 Herlitz, Nils: Det stora nordiska krigets förhistoria och första år (1697-1700) (Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död. Utg. af Samuel E. Bring. Stkhlm. 1918, p. 87-138, 1 kort, ill.).

2090+ Witt, Peder: Guds Vognborg om dend Kgl. Majestæts danske Flode og Residentz-Stad Kiøbenhafn, mod tvende mægtige Fienders hæftige Bomber, Fyr-Kugler, Brandere og idelige Skud. (K. 1700) 68 s. - (K. 1737) 55 s. - (K. 1742) 55 s.

2091+ Frantzen, Johan Adolph: De Gottorphske Alliéredes Anlæg paa Sjæliand udi Aaret 1700, samt de Danskes See-Tog imod samme under General-Admiral Ulrich Christian Gyldenløwe.
(Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 27-46).

2092+ Engelstort,L.: Kjøbenhavns Stilling og Farer i Sommeren 1700. Et Bidrag til Den danske Land- og Søe-Krigshistorie (K. 1804) 30 s.

2093+ Engelstoft, L.: Et Blik pas Kjøbenhavns Stilling og Farer i Sommeren 1700. (K. 1804) 60 s.

2094+ Engelstoft, L.: Kjøbenhavns Stilling og Farer i Someren 1700. (Hist.Calender I, 1814, p. 317-410; jf. II, 1815,p.418)-Qptr. i "Udvalg af Engelstofts Skrifter", bd. II, 1861, p. 3-84.

2095+ Troels Lund: Danmark i Aaret 1700. (=Sm. forf.s "Historiske Fortælljng", 8.bcg, K. 1912, p. 198-218, ill.).

2096+ Bratt, Claes: Kriget mod Danmark 1700. (=Sm. forf.s "Karl XII som härförare", Lund 1931,
p.16-18).

2097 Jonasson, Gustaf: Kriget mot Danmark år 1700. Förberedelsarna för Landstigningen på Sjælland och bakgrunden till fredsslutet. (Karolinska förb.årsbok 1962, p. 129-172, ill.).

2098 Kott og sandfærdig Beretning am hvis sig haver tildraget ved Lan-værnet mot de Svenske, som med de Ængellænders og Hollænders Hielp den 4. Aug. 1700 en Miil Veigs fra Croneborg gjorde Landgang paa Teberups Mark. (U.st. u.å.) 2 b1.

2099+ Kort Relation om Decenten, som skedde paa Seeland den 25. Julij Anno 1700.(U.st. u.å.) 4 bl. - også på tysk 2 bl.

2100 + Frantzen, Johan Adolph.: De Svenskes Landgang d. 4.Augusti 1700 ved Humblebech i Sjælland, og de imod sawiie føiede Anstalter. (=Sm. forf.s ."Gienlyd af Danske og Norskø Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 47-66).

2101+ Stuart, C.M.: Om Landstigningen på Seland, år 1700. (KKAH 1816, p. 39-118).

2102+ Meinert, A. E.: Carl den Tolvtes Angreb paa Kjøbenhavn. (=Sm.Forf.s "Fortællinger om Kjøbenhavn", K. 1851, p. 90-97).

2103 Christensen, E.M.J.H.: Svenskernes landgang ved Tibberup i Aaret 1700. (K. 1886) Håndskr. manus. i H.A.

2104+ Seerup, Bagge Sørensen: Brev fra en Student til hans Fader, da Svenskerne laa for Kjøbenhavn i Aaret 1700. Medd. af Carl S. Christiansen. (Museum 1894, I, p. 275-276).

2105 Natt ochDag, S.: När Tolfte Karl började sin krigsbana. (Kalendern Svea för 1900, p. 184-193).

2106+ Tuxen A.P.: Carl XII's Landgang ved Tibberup Mølle 4. Aug. 1700. (Fra Frederiksbarg Amt 1910, p. 93-111).

2107 Kofoed, Clara: Svenskernes Landgang ved Tipperup i Aaret 1700. (Under Dannebrog 1917, p. 48-50, ill.).

2108 Bring, S.E (udg.): Drabanten och kaptenen vid Lifgardet Olof Stiernhööks journal 1700-1703. (Karolinska förb. årsbok 1925, tr. 1926) - om felttoget mod Danmark år 1700, p. 344-351.

2109 Nilsson Rickard : Vid Humlebæk. (Landstormsmannen 1945, p. 133-137).

2110 Furtenbach, Börje (udg.): Carl Fredrik Holts journa1 om "Zelands intagande år 1700.
(Karolinska förb. årsbok 1958, p. 59-80).

Top

 

c. The War at Sea

2111 Treschow, (Mich.) : Bidrag til den danske Land- og Søekrigs Historie i Aaret 1700. (Nye Danske Mag. III, 1810, p. 97-143).

2112 Jungersen, Kay.: 1700 - Danmarks første Deltagelse (i Den Store Nordiske Krig).(=Sm. forf.s "Danmarks Søkrigshistorie"', K. 1945, p. 191-197).

2113 Jonge, N.: Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og levneds-Beskrivelse. (K. 1755) 196 s., portr.

2114 Jonge, N.: Leben Just v. Juels, nebst einer Nachricht vom dem bombardement feindlicher Flotten, 1700. (K. 1756) 192 s., portr.

Top

 

 

E. 1709-10

a. Campaign in Skåne

2115 (Amthor, C.H.): Historisohe Einleitung in dem jetzigen Krieg im Norden, worinnen die Streitigkeiten, so zwischen der Chron Schweden und Dänemarck sich über Schonen, Halland und Blekingen, von viden Seculis her ereignet, mit unparteyischer Feder beschrieben... (Frankf. u. Leipzig 1710).

2116+ Specifikation paa den danske Landmagt i Aaret 1709 . (Minerva 1809, IV, p. 113-130).

2117+ Carlson E.: Magnus Stenbock om fälttåget i Skåne 1709-10 og slaget vid Helsingborg.(Sv.Hist.T. X, 1890, p. 61-73).

2118+ Tuxen A P.,. .C.L. With og A.L. Hanaen: Felttoget i Skåne 1769-1710.(Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. udg. af Generalstaben. Bd. II, K. 1903, XXI + 536 s.,reg.,kort).

2119+ Stille Arthur.: Kriget i Skåne 1709-10. (Stkhlm. 1903) IX + 389 s.

2120 Falckenpergh, M.v.: Journal under fälttåget i Skåne l7l0. Udg. Fr.Hjelmquist.(Lund 1910) VI + 43 s., reg. - (= Lunds Univ.s Arsskr. N.f.Afd. 1, VI, nr. 6).

2121+ Stierncrantz, Per: Dagbok under fälttåget i Skåne 1709-10. ("Karolinska krigares daggböcker", bd. X, udg. af Aug. Quennerstedt, Lund 1914, p. 157-191, ill.).

2122 R(amel), O.M.: Fälttåget i Skåne 1709-1710 och de skånska kavalleriregementenes deltagande däri. (Sv. MIT IV, 1915, p. 67-89, ill.).

2123 Johnsson, Pehr: Från Stenbocksfejden 1710. Ur fältmarskalkens egen berattelse.(=Sm. forf.s "Från det forna Villand", Sölversborg 1916, p. 76-80).

2124 Duner, Arthur: Magnus Stenbocks försäk till bondeuppbåd i Skåne.(Landstormsmannen XV, 1932, p. 8-17, ill.).

2125 + Lilliehöök,,L.: Karl XII's artilleri. Kriget i Skåne 1709-1710 (Sv. Art.-tidskr. 1945, p. 143-156).

2126 Bergström, Gunnar: Når danskarna ockuperade nordvästra Skåne 1709-10. (Skånes Hembygds Förb. årsbok 1954, p. 82-89).

2127 Ausführliche Relation abgelegten Marches det kön. Dänischen Armee und Detachenents als auch Treffens mit denen Schweden bey Torsöe-Brücke in Schonen extrahirt aus einern Schreiben d.d. 23.Jan. 1710. (U.st. u.å.) 3 bl.

2128+ Liebe, Poul Ib: Træfningen ved Fjelkinge (23/1 1710). (Chakoten 21. årg.. 1966, nr. 4, p. 14-16).

2129 Curieuser Abrisz und Beschreibung der Vestung Christian-Stadt in der Provintz Blekingen, wie solche von S.K..M. von Dennemark d. 24.Jan 1710 emportirt worden. (U.st. u.å.) 2 bl. Kort.

2130 Enghoff, Karl: Kristianstads ockupation av danskarna år 1710. (Karolinska förb. årsbok 1929, tr. 1930, p.152-195).

2131 Continuatio diarii dessen, was bey der Könil. Dänischen Armee in Schonen vorgegangen Anno
1710
. (1.Februar til 6.Marts). (U.st. u.å. 1 bl.

2132 Johnsson Pehr: Slaget vid Rävlinge. En obeaktad episod från kriget 1709-1710.(Göinge H.'s årsbok 1948, p. 29-33).

2133 + Stille, Arthur: Platsen for striden vid Hästveda 12. febr. 1710. (Sv.Hist.T. XXII, 1902, p. 59-62).

2134 Ausführlicher Bericht von der Schweden Ausfal und Attaque des Posten Klagstorp in Schonen, ohnweit Malmöe d. 16 Febr. 1710 passiret. (U.st. u.å) 1 bl.

2135+ Stille, Arthur: Om platsen för träffningen "vid Näs" d. 18.febr. och för slaget vid Helsingborg 28/2 1710. (Sv. Hist.T. XIX, 1899, p. 239-246).

2136 Eigentliche Relation von der den 10.Martii bey Helsingburg zwischen der Dänischen und der Schwedischen Armee gehaltenen Bataille, und der darauf den 15.dito unser Seits geschehenen Retirade. (U.st. u.å.) 2 bl.

2137+ Mankell, J.: Slaget vid Helsingborg 28/2 1710. (KKAT1889,p. 481-508: 513-537).

2138+ Lilliestråle, N.F.: Magnus Stenbock och slaget vid Helsingborg. (Helsingborg 1890) 15 s.

2139 J.P.(= T.J. Petrelli): Västgötar i slaget vid Helsingborg. (Sv.Hist.T. XX, 1900, p. 102-105).

2140+ Bring,S.E.(udg.): Magnus Stenbock. Minneskrift paa 200-årsdagen af slaget vid Helsingborg. (Stkhlm. 1910) VI + 146 5., ill.

2141 Bring, S.E.: Magnus Stenbock och segern vid Helsingborg. (Stkhlm.1910) 8 s.

2142+ Nyblæus, G.A.: Slaget vid Helsingborg den 28.Februari 1710. (Stkhlm. 1910) IV + 23 s.

2143 Wrangel, E.: Magnus Stenbock. Mannen och minnet. (Lund 1910) 13 s. - (= Lunds Univ.'s Årsskr.N.f.Afd.1, VI, nr. 7).

2144+ Några minnen af slaget vid Helsingborg d.28.febr.1710 vid 200 årsdagen utställda i lifrustkammaren. (Stkhlm. 1910) 13 s., 5 plancher.

2145 Då fosterlandet var i yttersta nöd. Slaget vid Helsingborg. (Militar-Nyheter V, 1916, p. 65-68, ill.).

2146 Thaulow, Th. : Den store nordiske Krig. Slaget ved Helsingborg den 10. Marts 1710.
(Ad Fortids Veje I, 1943, p. 205-221, ill.).

2147 Liste på de Officerare och Gemene som i Bataillen wid Helsingborg under Exc. Generalens och Gouverneurens Grefwe Hr. Magn. Stenbocks Commando fångne, slagne och blesserade blifwit.
(U.st. u.å.) 4 bl.

2148+ Hirsch, J.C.W.: Fortegnelse over de i Slaget ved Helsingborg faldne, saarede og fangne danske Officerer. (Pers.T. 3 R V, 1896, p. 17-31).

2149 Annerstedt, Cl.: Fältmarskalken grefve Magnus Stenbock. Minnesteckning. (Sv.Akad.s Handl. ifrån 1886, XX, 1906, p. 21-579).

2150 N(ordenswa)n, C.O.: Magnus Stenbock på tvåhundrade årsdagen af hans död. (SMT VI, 1917, p. 65-78, ill.).

Top

 

b. On the Norwegian Border

2151+ Schiøtz, J.; Norges militære problem 1709-1710. (Norsk Hist.T. 5 R IX, 1936, p. 433-466) -
Engelsk Sammendrag.

2152+ Schiøtz, J.: Norges militære maktmidler ved krigsudbruddet 1709. (MIT 1936, p. 100-109, 433-466).

2153+ Schiøtz, J.: Generalmajor F6lckersamb.i Kongsvingersavsnittet 1709-1711.
(NMT 1925, p. 28-44; 98-122).

Top

 

c. War at Sea

2154 Kurtze Relation der zwischen der Dänischen und Schwedischen Flotte gehaltenen Battaille
in der Ost-See
. (Altona u.å.) 1 bl.

2155 Dansk og Svendsk Relation, hvad som imellem begge Floderne er passered. (K. 1711) 8 bl.

2156 Johansen, K.E.: Opptakten til slaget i Køge Bugt 4.oktober 1710.
(NTS 1960, p 497-98; 1961, p 149-51).

2157 Bergersen, O.: Opptakten til slaget i Køge Bukt 4.oktober 1710. (NTS 1961, p. 217-226).

2158 Scheen, Rolf: Opptakten til slaget i Køge Bukt 4.oktober 1710.
(NTS 1961, p. 15-30; 226-228).

2159 (Boze, A.E.): Berigtigelser til en feilagtig fortalt Begivenhed i den danske Søkrigshistorie under
Kong Frederik IV. (T.f.Litteratur og Kritik VII, 1842, p. 366-376). -Om Iver Huitfeldt i Køge Bugt.

2160+ Petersen, A.: Om Orlogsskibet Dannebrogs Deeltagelse i Kampen i Køge Bugt den 4de October 1710. (Danske Saml. II, 1866-67, p. 258-269).

2161 Fabricius, A.: Ivar Hvidtfeldt og Danebrogs Undergang. (=Sm. forf.s "Minder fra Nordens Historie", K. 1898, p. 216-218).

2162+ Rohde, J.T.: Lidt om "Dannebroge" i Kiøge Bugt d.4.Oktober l7l0.
(Aarb. udg. af Hist.Samf.f.Kbhvn.s Amt 1922, p.145-148).

2163+ Schaffalitzky de Muckadell, (C) : Iver Huitfeldt og hans Indsats i Slaget i Køge Bugt 4.Oktober 1710. (T.f.Søvæsen 1924, p.495-520).

2164 Bergersen,O.: Iver Huitfeldt og hans innsats i slaget i Køge bukt 4.okt. 1710.
(NTS 1924, p. 203-228; 374-378, ill., kort).

2165 Jensen, Oscar: Slaget i Køge Bugt 4.Oktober 1710. Ivar Hvidtfeldt. (Under Dannebrog 1933, p.57-58; 85-86; 101-102).

2166+ Bolck, P.: Kampen i Køge Bugt den 4.Oktober 1710. (T.f.Søvæsen 1935, p. 445-498; jf. 1948,
p.1-43 og 189-226, ill., kort).

2167 Thostrup, Bendix: Iver Hvitfeldt og hans Mænd. (Ad Forttids Veje I, 1943, p. 324-340, 1 tvl.).

2168+ Briand de Cr6vecoeur, E.: Nogle Bemærkninger til Orlogskaptajn Holcks "Nye Bidrag og
Betragtninger vedr. Kampen i Købe Bugt 4.Oktober 1710". (T.f.Søvæsen 1948, p. 81-112; jf.
p. 265-267).

2169+ Iver Hvitfeld. (Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder..... (K. 1868, bd. 2, p. 191-194, ill.).

2170+ Giødesen, P.F.: Iver Huitfeldt. (K.1885)65s., ill., kort.

2171+ Larsen (Liljefalk), A.: Iver Hvitfeld. (=Sm. forf.s "Dansk-norske Heltehistorier, 1700-1814",
K. 1895, p. 1-6, portr.).

2172+ Rechnitzer, H.: Iver Huitfeldt. Tale ved Mindefesten i Køge 4de Ok'tober 1710.
(T.f.Søvæsen 1910, p. 553-565>.

2173+ Huitfeldt-Kaas, H.J.: Iver Tønnesøn Huitfeldt. (Personalbist.T. 6 R I, 1911, p.214-254, ill.).

2174 Jensen, J. P.: Iver Hvidtfeldt. (=Sm. forf.s"Danske Søhelte", K. 1946, p. 23-37).

2175+ Briand de Crevecoeur, E.: Iver Hvitfeldt. Hans Liv og Daad. (K. 1947) 236 s., ill.

2176+ Bergersen, O.: Iver Huitfeldt. (Sm.forf.s "Fra Henrik Bielke til Iver Huitfeldt", bd.4, Trondheim
1956, p. 706-767, ill., kort).

2177+ Petersen, A.: Viceadmiral P. Rabens Votering i Krigsraadet pas Østersø-Escadren den 21.Oct. 1710. (Danske Saml. III, 1867-68, p. 269-272).

Top

 

 

F. 1711-12

a. Campaign in Swedish Pomerania

2178+ Tuxen, A.P., C.L. With-Seidelin og A.L. Hansen: Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen,
i Østersøen og Kattegat 1710-1712. (Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af
Generalstaben. Bd.III, K. 1906, XI + 506 s.,reg.,kort).

2179 Schreiben des Herrn General-Lieut. Rantzauen an den Herrn President Hagedorn in Hamburg,
dat. in dem Lager vor Wismar d.7.Dec. 1711, worinnen die Relation von der Dänischen Victorie bey Wismar enthalten
. (U.st. u.å.) 2 bl.

2180+ Frantzen, Johan Adolph: De Nordiske Allieredes Feldtoge i Pommern, og Stralsunds Beleiring I
Aaret 1711, samt Wismars Bloquade og hvorledes de Danske kiæk giendrev de Svenskes Udfald
af samme. (=Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed",
Viborg 1783, p. 155-167).

2181 Eine Belagerung im vorigen Jahrhundert. Wismar 1711-12 und 1715.
("Efter d.Wismarschen Chronik", Daheim 1888, p.532-535).

2182 + Harbou H W.: Kampen foran Wismar 5/12 og Fursmans jydske Kyradserer.
(Vort Forsvar nr. 337, 1893).

2183+ Liebe, Poul Ib: Kampen ved Wismar 1711. (Chakoten, 22.årg. 1967, nr. 2, p.44-45) -
Kommentar af Olaf Hasselager i nr. 3, p. 73-74.

Top

 

b. Hostilities at the Norwegian Border
                 (Løvendal's Raid)

2184+ Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen, i Østersøen og Kattegat 1710-1712.
Udg. af Generalstaben. - See nr. 2178

2185 Lagermark, J.A.: Försvaret av de egentliga Sveriges östersjökust, västra Sverige och Finland 1711. (Karolinska förb. årsbok 1928, tr. 1929, p.10-96).

2186 Tiselius, Carl A. : Försvarsåtgärder i Gäteborg och krigshandelser i Bohuslän under Löwendalsfejden. (Göteborgs försvar XII, 1929, p. 30-49, ill.).

2187+ (Schiøtz, Johannes) : Hausman som fungerende kommanderende general. Løwendals sidste opphold i Norge. Hausman på ny kommanderende general. ("Elleveårskrigens militære historie", bd. 3, Oslo 1955, 612 s.)

Top

 

c. Conquest of the Diocese of Bremen

2188+ Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen, i Østersøen og Kattegat 1710-1712.
Udg. af Generalstaben. - See nr. 2178.

2189 Capitulation welche zwischen Ihrer Kön.Maj. zu Dennemarck Comrnendent en Chef, Jost v. Scholten, und Ihrer Kön.Maj. zu Schweden Qber-Commndant in Stade, Carl Adam Stackelberg, wegen Übergebung solcher Vestung und dependentien getroffen. (Hamburg u.å.) 1 bl.

2190 Udførlig Beretning om Fæstningen Stade og Svinger Skandses Erobring udi Hertugdømrnet Bremen, som skede den 6.Sept. 1712. (U.st. U å.) 1 bl.

2191+ Frantzen, Johan Ado1ph: De Danskes Landgang paa Stift Brernen og Fæstningen Stades Indtagelse i Aaret 1712. (=Srn. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p.168-174).

Top

 

d. War at Sea

2192+ Daae, L.: Nogle Bidrag til Søkrigens Historie 1710-12. (Norsk Hist.T. II, 1872, p. 339-342).

2193+ Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen, i Østersøen og Kattegat 1710-1712.
Udg. af Generalstaben. - See nr. 2178.

2194+ Osar,Fredrik (Oscar II): Några bidrag till Sveriges krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713.
- See nr. 2041.

2195 Udførlig Beretning Om det Søe-Slag, som sig den 11.Maj haver begivet udi Bugten for Fladstrand
mellem de Danske og Svenske Orlogs-Skibe og Fregatter Aar 1712.

2196 Ausführlicher Bericht sus der Königl. Dänischen Esgvadre von denen bey den Attaguen Unter des
Vice-Admiral Sehestedten Commando, beschenen auf die Königl. Schwedische armirte Fahr-zeuge auf den neuen Tiefe und die Batterie aufm Isserhoff vor Straelsund gelegen, vom 31.Julii bisz den 6.Aug. 1712
. (U.st. u.å.) 2 bl.

2197 Udførlig Beretning om det Angreb, som H.Kgl.Majestæts Orlogs-Flode under Gener.Admiral Gyldenløves Anførelse den 29. og 30.Sept. 1712 gjorde paa den kgl. Svenske Orlogs-Flode udi Øster-Søen ved Das og Tornebusk, indkreven af en Officer udi H.Kgl.Majestæts Orlogs-Flode, af den 5.Oct. s.A. (U.stk. 1712) 2 bl.

2198 Sammenføyede Beretninger saavel den Danske som den Svenske, om hvis imellem den Kgl. Danske Orlogs Flaade under Ulrich Christian Güldenlow eg den Kgl. Svenske Orlogs Flaade under Hans Wagtmester udi Øster-Søen er passeret Aar 1712. (K. 1713) med 2 kobberst.tvl.

2199+ Lind, H.D. : De senere Aar af Admiral Niels Barfods Levnetsløb. (Spec. 1712-13).
(Marinehist.T. 1972, p.20-24, 44-48, 65-70; 1973, p.39-47).

2200+ Larsen (Liljefalk) , A.: Kristen Tommesen Sehested. (=Sm. forf.s "Danske og norske Heltenistorier 1700-1814", K. 1895, p. 7-18, ill.).

2201+ Sehested, Thyra: 1712. (=Sm. forf.s "Admiral C.T. Sehesteds Saga", K. 1904, p. 75-88)

Top

 

 

G. 1712-13

a. Hostilities in Mecklenburg and Holstein
                   (Stenbock's Campaign)

2202+ Tuxen, A.P. og C.L. With-Seidelin: De nordiske Allieredes Kamp med Magnus Stenbock 1712-1713. (Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Ed. Iv, K. 1910, X + 404 5., reg.).

2203+ Grev Stenbocks Felttog i Nordtyskland, Slaget ved Gadebusch og Altonas Brand.
(Riises Archiv 3, XXIII, 1844, p. 321-365).

2204+ Magnus Stenbocks Felttog i Mecklenburg og Holsten i Aarene 1712 og 1713.
(Riises Archiv 3, LXIII, 1857, p. 60-139).

2205+ Paludan-Müller, C.: Omrids af Kong Frederik IV's Kamp med Grev Magnus Stenbock og
Baron Görtz i Aarene 1712, 13 og 14. (Hist.T. 4 R VI, 1877, p. 9-114).

2206+ Larsen (Liljefalk) , Axel.: Magnus Stenbock og hans Felttog i Pommern og Mecklenburg 1712.
Foredrag. (Mil.Tidende III, 1893, p.178-82; 189-93; 205-09; 230-34; 237-42).

2207 Uddgren, H.E.: Magnus Stenbocks fälttåg. (Karl XII. Till 200-årsdagen av hans död.
udg. af S.E. Bring. Stkhlm. 1918, p. 473-498, ill.).

2208 Kurtzer Bericht, was zwischen der Schwedischen Armee, unter Commando des Grafen Steinbocks, und denen Moscowitern und Sachsen bey Forcirung des festen Passes Dammgarten in Pommern, vorgefallen. (Hamburg (1712)) 1 bl.

2209 Wahrhaftlige und unparteyische Beschreibong welchergestalt die Kön. Dänische Armee den 12.Dec. 1712 im Furstenthum Mecklenburg einrnarschiert, und den 20.dess Monaths mit der Kön. Schwedischen Armee in eine Action gerathen. (Hamburg u.å.) 4 bl.

2210 Kort og sandfærdig Beretning om det imellem den Kgl. Danske og Kgl. Svenske Armee ved Roggendorp ikke vidt fra Gadebusch den 20.Dec. 1712 der standne blodige Slag. (U.st. u.å.) 1 bl. - Også på tysk (Altona u.å.) i bl.

2211 Ausführliche Relation von denen erlangten glücklichen Progressen, und ohnweit Gadebusch am 20.Dec. 1712 befochtenen vollkommnen Siege der Kön. Schwed. Armee, unter Anführung des Grafen Steinbocks. (U.st. 1712) 4 bl.

2212 Utförlig Efterrättelse, om den Svenska Krigsmaktens, under Herr Grefvens Magni Stenbocks Anförande, gjorde lyckliga framsted, och wid Gadebusch i Mechelburg den 9/20 Dec. 1712 erhållne fullkomliga Seger öfver Danska Armeen och Sachserne. (Stkhlm. 1713) 4 bl.

2213+ Frantzen, Johan Adolph: Particulaire Efterretninger, om den Bataille, som stod imellem de Danske og Svenske ved Gadebusch d. 20. December 1712. (=Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Seheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 175-178).

2214 Kuylenstierna, O.: Slaget vid Gadebusch, ett 200-årsminne. (SMT 1912, p. 451-459, ill.).

2215 Westerlund, C.: Slaget vid Gadebusch. (Karolinska förb. årsbok 1912, p. 150-168).

2216 Uddgren, H.E.: Vid Gadebusch. (Stk m. 912) 15 s., ill., kort.

2217 Petrelli, T.J.: Ett besök vid Gadebusch. (Karolinska förb. årsb. 1912, tr. 1913, p. 169-177,ill.).

2218 Copia eines wahrhafften Brieffes von der erbärmlichen Einäscherung der Stadt Altona, geschrieben an einen guten Freund, dat. d. 12.Jan. 1713. (U.st. 1713) 4 bl.

2219 Biernatzki, H.: Scenen aus der Geschichte der Stadt Altona. (S.-H.-L.Landesberi II, 1847, p. 1-28).

2220 Die Einäscherung der Stadt Altona durch die Schweden am 8. und 9. Januar 1713.
(Jahrb.f.d.Landesk. VI, 1863, p. 368-380).

2221 Liebold, J. : Die zerstörung Altonas durch die Schweden am 3/1 1713. Vortrag.
(Mittheil. der Ver.f.hamb. Geschichte II, 1879, p.82-85)

2222+ Piper, P. : Altonas Brand am 8.Januar 1713. (Altona 1913) 77 + LXXXIV 5., ill.

2223 Bonnesen, Sten: De nordiska allierade och Hamburg 1712-1713.
(Karolinska förb. årsbok 1928, p. 97-190).

2224 Glasemeyer, M.F. : Bericht Uber seine 1712 und 1713 während des Schwedischen Krieges der Stadt Flensburg geleisteten Dienste. Mitgetheilt von A. Wolff. (z.f.S.-H.-L. Geschicbte XVII, 1887, p. 79-104).

Top

 

b. War at Sea

2225+ Oscar Fredrik ( Oscar II): Några bidrag till Sveriges krigshistoria, åren 1711, 1712 och 1713.
-See nr. 2041.

2226+ Wahl, J .O.: Et bidrag til Tordenskjolds historie(1713). (NMT 1908, p. 238-241).

Top

 

 

H. 1713-14

a. The Siege of Tønningen - Stenbock's Capitulation

2227+ Tuxen, A.P., H.W Harbou og C.L. With Seidelin: Kampen om Tønning 1713-1714 og Stenbocks Hær i dansk Fangen-skab, 1713-1719. (Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Bd. V, K. 1915, x + 371 s., reg.,kort).

2228 Accurate Beschreibung, weichergestalt die Schwed.Armée unterm Grafen Stenbock, sich hinter den Flüssen Treen und Eyder feste gesetzet, und nach dem Eyderstättischen gezogen, auch sich der Haupt-Festung Tönningen bemächtiget, ingleichen alles desjenigen, was zu Repassirung der Schweden über die Eyder vorgegangen. (U.st, 1713) 7 bl., ill.

2229 Udførlig Beretning om hvis sig haver tildraget med den Svenske Armees Udrømning af Rønningen under Græve Steenbock, og hvorledes og mod hvad for Vilkaar hand med hele Svenske Armeen 1713 den 20.Majii ved Højersvort haver givet sig under den Stormægt. Konges af Danmark og Norge etc., Kong Frederich den Fjerdes Vaaben og Naade. (U.st. u.å.) 2 bl.

2230 Nachricht wie der Herr Graf v. Stenbock sich mit seiner unterhabenden Armee Laut übergebenen Liste, an I. Kön. Maj. zu Dennemarck, Norwegen als Kriegs-Gefangenen ergeben hat, d.d. 20 May 1713 zu Hoyerswort. (Hamburg 1713) 4 bl.

2231+ Wahrhafte und gründliche Nachricht..... von der Festung Tönningen...... (U.st. u.å.) 15 s.

2232 Nachricht von der Einräumung der Festung Tönningen 1713 an Stenbock und dessen spätere uebergabe an Friederich IV. (K. u.å.).

2233+ Frantzen, Johan Adolph: Grev Steenbucks overgivelse i Tönningen og sammes Capitulation d. 16.Maji 1713, saa og Tönningens Indtagelse af de Danske d.7.Februarii 1714. (=Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes eg andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783,
p. 179-197).

2234 Koser, R.: Die Katastrophe der Schweden in Schleswig-Holstein in Jahre 1713.
(Z.f.preuss. Gesch. u. Landesk. XII, 1870,p.529-608).

2235 Weibull, Martin: Till Magnus Stenbocks historia (1713-17). (Stkhlm. 1901) V + 83 s.

2236 Annerstedt, Claes: Memoires de Stenbock (1712-13). Kritisk studie. (Samlaren XXVII, 1906,
p. 1-21).

2237+ Wahl, J.O.: Norske regimenter i Holsten og Nordtyskland 1713-15. (NMT 1908, p. 433-461).

Top

 

b. Tønningen's Siege and Capture

2238 Wolf, Z. : Journal des was in Tönningen von 1.Januar 1713 - 30.Januar 1714 passiret. (K. 1714).

2239+ Wahrhafte und grü.ndl. Nachricht von demjenigen so vor und nach der am 11.Febr. 1713 beschehenen Einräumung der den 8.Februar (1714) jüngsthin erfolgten uebergabe gedachter Festung an I.Kü.n.Maj. zu Dännemarck, sich zugetragen..... (U.st.) 12 bl. - (U.st. u.å.) 10 bl. - (Altona u. å.) 8 bl.

2240+ Capitulations Puncta, 50 wegen Übergebung der Veste und Stadt Tünningen zu Tätenbüll in dem Eyderstädtischen den 7.Fehr. 1714 geschlossen, worauf den 10.ejusd. die Tönningsche Guarnison ausgezogen und nach Eutin cohvoyret worden. Hierbey eine Liste con denen in dieser Bloquade Verstorbenen. (U.st, 1714) 4 bl.

2241 Capitulations-puncte, wegen Übergebung der Vestung und Stadt Tönningen. (Hamb. 1714) 4 bl.

2242 En Hofcabale eller Hvorledes den Holsteenske Statsminister Wedderkop styrtes; ogsaa nogle historiske Vink om Fæstningen Tønningens Indtagelse og Holsteens Stilling til Danmark efter Slaget ved Pultava. (Wolffs Journal I, 1824, p. 193-203).

2243 Geerkens, August: Glück, Not und Ende der Festung Tönning.
(Jahrbuch d.nordfries. Instituts III, 1951/52, p.5-41)

2244 Udførlig og tilforladelig Beretning fra Commandeur Rosenpalm til Vice-Admiral Sehestedt, om hvorledes Landte-Rygen er bleven indtagen, dat.fra Orlogs-Skibet Ditmarsken, til Ankers udi Stralsunder-Revier, een Miil Østen for Stralsund, den 28.Juli 1713. (U.st. U. år) 2 bl.

Top

 

c. The War at Sea

2245 Scheen, Rolf: Orlogsskipet "Fredericus Tertius"s uløchelige hendelse i Bergens Leed 1714.
(Norsk T.f.Sjøvesen 1971, nr. 5, p. 229-237).

2246 Øverland, O.A.: En svensk Kaper udenfor Lyngør I (Marts)1714.
(Kris. 1897) 11 s. - (Sm. forf.s "Historiske Fortællinger" nr. 23).

Top

 

 

I. 1715

a. The Conquest of Sweden's German Provinces

2247+ Tuxen, A.P., H.W. Harbou og C.L. With-Seidelin: Den Store Koalition mod Sverrig af 1715.
(Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. udg. af Generalstaben. Bd. VI, K. 1920, VIII +
336 s., reg).

2248+ Tuxen, A.P. og C.L. With Seidelin: Erobringen af Sveriges tyske Provinser 1715-1716.
(Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Hd. VII, K. 1922,
352 s., reg., kort).

2249 Beskrivelse og Teigning paa de af ... Friderich den Fierde . .. udi 1715 til Vands og Lands erholdte herlige Seyervindinger, men i Særdeleshed paa det af allerh. bemeldte Mayestæt og hans høye Allierte deres Kgl. Preüszische og Polske Mayestæter fuldbragte Pommerake Tog ... til Almindelig Behag.
(U.st. u.å.) 1 bl., ill. - Også på tysk (u.st. u.å.) i bl., ill.

2250+ Pommerisches Kriegs-Theatrum oder Geogr. und hist. Beschreibung des Herzogthums Pommern, und Furstenthums Rügen, wie durch der Vestung Wiszmar, nebst des währenden Nordischen Krieges Anfang, Fortgang und zu erwartenden Ausgang, und folgenlich bisz zur Uebergabe der Stadt Wiszmar.
(Frankfurt, Hamburg, Nurnberg und Leipzig 1716) 2 Dele, 66 5., 10 kobbertvl.

2251+ Der Feldzug der nordischen Alliirten gegen Carl XII von Schweden irn Jahre 1715.
(Jahrb.f.d.deutsche Armee u.Marine XXII, 1877, p.190-207).

2252 Chance, J.F. : The Baltic Expedition and the Northern Treaties of 1715.
(The Engl. Hist. Review XVII, 1902, p.443-465).

2253 Voges, H. : Beiträge zur Geschichte des Feldzuges von 1715 gegen Karl XII von Schweden.
(Balt. Studien, N.F. VII, 1903, p. 1-74; VIII, 1904, p. 47-96; IX, 1905, p. 159-210).

2254 Relation von der Attaque und Eroberung der Insul Ysedom, den 31.Julii 1715.
(Hamb. 1715) 2 bl.

2255+ Journal aus dem Lager vor Stralsund, eder ausführlicher Bericbt, was seit den 2.November daselbst vorgefallen, und wie in der Nacht zwischen den 4. und 5. das Schwedische Retrenchement vor Stralsund, under Direction des Königl. Pohlnis. Gen.en Chef, Grafens v.Wackerbarth, emportiret worden. (U.st. 1715) 4 bl.

2256 Relation von Bestürm- und Einnehmung des Scbwedischen Retrenchements vor Stralsund.
(Altona 1715) 2 bl.

2257 Genauer und Umständlicher Bericht von der Landung und Decent auf die Insul Rügen; was sich bey der Expedition vor und nach derselben begeben, als solche under Anführung Sr.Hochfl.Durchl. zu Anhalt-Dessau und Bedeckung des Herrn Adm. Sehestedt zu Nacht zwischen den 15. und 16.November vorgenommen worden, nebst dem Angriff der Schweden auf die Retranchement, welche der König von Schweden in hoher Person commandiret hat, samt Liste der Todt-Bleszirt-und Gefangenen, auch mit accuraten Abrisz vom dem Retrenchement und der Gegend der Insul Rügen. (U.st. 5.Dec.1715) 6 bl. - (Tospaltet udg. på fransk og tysk).

2258 Copia af den til det Kgl. Conseil udi Kiøbenhavn fra Hr. Admiral Sehestedt indsendte Relation, angaaende Landingen paa Rygen. (U.st. 1715) i bl.

2259 Relation der glücklichen Landung der hohen Alliirten auf Rügen und Niederlage der Schwedischen Armee, welche den 15.Nov. angefangen und vollendet worden. (Altona u.å.) 4 bl.

2260 Zur Erinnerung an den 15.und 16.November 1715. (Kampen ved Stresow).
(Monatsblätter d.Geselschaft f. pommersche Geschichte und Altertumskunde XXIX, 1915,
p. 81-B6, ill.).

2261 Plan von der Alliirten Descente auf der Insul Rügen den 15/16 Nov. 1715 bey Streso geschehen, und wie selbige sich in kurtzer Zeit vertrenchementiret gehabt.

2262 Verfolg der glucklichen Landung auf Rügen, und der gäntzlichen Nieder-Lage der darauf gewesenen Schwedischen Armee, auch Emportierung des Retranchements und der Schantze bey der Fähre.
(Glückst. 1715) 4 bl. - (Altona u.å.) 4 bl.

2263 Umständliche Relation vor dem, was bey der Decente auf der Insel Rügen im Nov. 1715 vorgegangen. Auff hohen Befehl zum Druck berördert. (U.st. u.å.) 4 bl.

2264 Particuliere Relation aus dem Königl. Dönischen Haupt Qvartier auf Rügen, bey dem Stralsundischen Fähr-Haus den 18.Nov. 1715.
(U.st. u.å.) 2 bl.

2265 Dechend: Die 2.Eroberung von Rugen durch die Preussen und ihre Alliirten im Jahre 1715. Nach hessischen Kriegsberichten. (Neue milit. Blåtter XXXIII, 1888, p. 53-62).

2266 Schlemmer, C. : Die Eroberung Rügens 1715. (=Sm. forf.s "Historische Erinnerungen an Rügen", Colberg 1891).

2267+ Liebe, Poul Ib: Kampen ved Stresow og Rügens Erobring 1715.
(Chakoten 1969, jubilæumsnr., p. 4-7, ill.).

2268+ Liebe, Poul Ib: Admiral Sehesteds Sejr i Nydyb og Rügens Erobring 1715.
(T.f.Søvæsen 1975, p. 297-313, ill.).

2269 + Schiøtz, Johs.: Nordmenns deltaing i kampene om Rügen og Stralsund 1715.
(NMT 1939, p. 659-685, ill.).

2270 Beretning om Stralsund som til de Danske blev Overgivet 23/12 1715. (K. 1716) 1 bl.

2271 Fryxell, A. : Carl den Tolvte i Stralsund. (Hist.-Geogr. Archiv 1858, p. 325-397).

2272 Voges, Hermann: Die Belagerung von Stralsund im Jahre 1715.
(Stettin 1922) VIII + 166 s., kort.

2273 Ranck, Conrad von: Karl XII i Stralsund. Stämningsbilder av ett ägonnvittne.
(Ord och bud 1939, p. 534-538).

2274+ Lilliehöök, L.: Karl den XII's artilleri. Strahlsund och Wismar.
(KKAT 1946, p. 173-188).

2275 Eine Belagerung im vorigen Jahrhundert. Wismar 1711/12 und 1715.
(Nach "d. Wismarchen Chronik", Daheim 1888, p.532-535)

2276 Capitulationspuncte, wegen Übergebung der Vestung und Stadt Wismar.
(U.st. 1716) 15 s.

Top

 

b. The War at Sea

2277+ Unger, Gunnar: Karl XII och Östersjöskriget 1715. En sjöhistorisk strategisk studie.
(Stkhlm. 1918) 134 5., 3 tvl., kort. - (="Marinlitteraturföreningen. nr. 30).

2278 Spens, E.: Sjömaktens inflytande på striden om Vorpommern 1715. (T.f. sjöväsendet 1939,
p. 288-311, ill.).

2279 Ruge, (Arnold) : Einfluss der Seemacht auf den Kampf um Vorpammern 1715.
(Marine Rundschau 1939, p. 52-63; 124-134; 235-248,ill.)

2280 Murray, John J. : Sjömakternas expedition till Östersjön 1715.
(Karolinska förb. årsbok 1953, p. 134-196).

2281+ Frantzen, Johan Adolph: Mærkværdige Krigs-Begivenheder i Aaret 1715......
(=Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Saeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg
1783, p. 198-221).

2282+ Ausführlicher Bericht der See-Bataille zwischen denen Nordischen Cronen, als der Dänisohen unter dem Sohautbynacht Gabel, und Schwed. Escadre unter den Schoutbynacht Graff Wachtmeister, welche d.24.April 1715 zwischen Fehmern und Laaland Klock 2 angefangen, und 9 Uhr des Nachts geendigt worden. (Flensburg u.å.) 4 bl. - (U.st. U.å.) 4 bl.

2283 Canfirmatio der glorieusen Victorie, welche von dem Herrn Gabels gegen die Schwed. Escadre unter Grafen Wachtmeister am 28.April befachten worden. Nebst einer kurzen Liste der eroberten Schiffe.
(Hamb. (1715)) 2 bl.

2284 Et Brev fra een Søe-Officer i den Danske Flade til en god Ven i Kiøbenhavn, om Søe-Slaget imellem den Kgl. Danske og Svenske Orlogs-Flode, nedenfor Jasmund afvigte 28. Julii (8.Aug.) tilligemed nogle Anmerckninger over en Deel Poster, anførte udi eet Svensk Skrift, kaldet: Kort Berøttelsø om en Action emellan wår och de Danskes Orlougs-Flotta under Pert d. 28.Jul. sidstledne. Stokh. 1715.
(K. u.å.) 6 bl.

2285 Relation om Søe-Slaget imellem den Kgl. Danske Orlogs-Flode under Adm. Raben og den Kgl. Svenske Orlogs-Flode under Adm. Sparre udi Prouervig unter Lante-Rygen d.8.Aug. 1715. (U.st. u.å.) 2 bl.

2286+ Schiern, F. : Nogle Anmærkninger til den store nordiske Krigs Historie.
(Hist.T. 3 R VI, 1868, p. 212-225) - Bl.a. om søslaget ved Rügen 8/8 1715.

2287 Holmberg, Ernst: Skeppet Ölands strid med danska fregatten Hivta Örn (17.Sept 1715).
(T. i sjöväsendet 1922, p. 231-238).

2288 Ausführliche Relation von der See-Bataille, so zwischen der Kön. Dänisohen und der Schwedischen Flotille, den 21. und 25.Sept. 1715 bey dem kleynen Eyland Ruden angefangen und 10 dem Neuen Diep geendiget worden. (Altona U.å.) 2 bl.

2289 Kampene ved Nydyb 1715. (U.st. u.å.) 6 5. maskinskr. ms fra Fl.kgl.Saml. MB.

2290+ Liebe, Poul Ib: Admiral Sehesteds Sejr i Nydyb og Rügens Erobring. (See nr. 2268)

2291   Larsen, Kay: Af Kaperiet paa Tordenskjolds Tid.(1715). (Vikingen 1942, nr. 9, p. 22).

Top

 

 

J. 1716

a. Charles XII's Campaign in Norway

2292+ Tuxen, A.P.: Carl XII i Norge. Peter I i Danmark 1716. (Bidrag til Den store nerdiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Bd. VIII, K. 1927, 352 5., reg., kort).

2293+ Dahlfeldt, Andersen: Et kort berättelse om Glorwördigst i åminnelse Konnung Carl d. XII's förde krig uti Norrige (1716). (Handl. t. uppl. af Svenska Krigs-Historien, I del, Stkhlm. 1787, p. 90-122).

2294 Bidrag til den norske krigshistorie under kong Frederik IV.
(Saml. til det norske Folks Sprog og Historie 111,1835, p. 182-195).

2295+ Moe, Bernt: Actstykker til den norske Krigshistorie under Kong Frederik IV. (1716).
(NMT 1838, 15.hft., p. 79-206; hft.16, p.85-222; 1840, hft.17, p. 49-212; 2 R I, 1842-43, p.207-228).

2296+ Forsøg til en Beskrivelse af Tildragelserne ved Kong Carl XII's Indfald i Norge 1716 og 1718.
(NMT 1835, 10.hft., p.59-122; jf. J.G. Meydell, 1836, 12.hft. , p.30-85)

2297+ Lange, Chr.: Bidrag til Norges Historie 1716-1719. (Norske Sml. I, 1852, p. 134-159; 383-449; II, 1860, p. 517-563).

2298+ Faye, A. : Carl XII og hans Angreb paa Norge 1716 og 1718.
(Hist.T. 3 R VI, 1867-69, p. 427-495).

2299+ Faye, A. : Carl XII i Norge. (Kria. 1868) IV + 176 s.

2300+ Lagermark, J.A. : Karl XII's krig i Norge 1716. (Upsala 1883) 96 5. - Også i Ups.Univ.Aarsskr. 1883.

2301+ Thrap, Dan: Fra Krigstiden 1716-18. (Norsk Hist T. 2 R IV, 1884, p. 387-406).

2302+ Gulowsen, (J.) : uddrag af J.H. Munchs journal over "hvad som er passeret ved Kongen af Sverrig Carolus den l2tes første invasion i Norge 1716". (Fra det danske Rigsarkiv - den Thottske Samling). (NMT 1902, p. 43-55).

2303+ Wahl, J.O. : Felttoget 1716. (NMT 1902, p. 617-53; 689-761).

2304+ Wahl, J.O. : Nogle af general friherre af Leutrums efterladte papirer - væsentlig vedrørende den norsieke krig og Karl XII. (1716). (NMT 1902, p. 355-361).

2305 Kuylenstierna, O.: Karl XII's fälttåg i Norge 1716. (Illustr.Militärrevy 1905, p. 373-382: 1906, p.26-36).

2306+ Angell, H. : Felttogene 1716 og 1718. (=Sm. forf .s "Norges Krigshistorie", Kria.1906, p.34-50, ill.).

2307 Kuylenstierna, O.: För tvåhundra år sedan. Karl XII's fälttåg i Norge 1716.
(Sv. MT 1916, p. 137-150).

2308+ Ruge, Otto: Felttoget i Norge 1716. (NMT 1921, p.547-561: 1922, p. 29-40; 91-100).

2309+ Schiøtz, Johs.: General Hausmanna plan for opmarsjen 1716. (NMT 1925, p. 750-761).

2310+ Schiøtz, Johs.: Generalløjtnant Hausmann's oppmarsjplan av 28.december 1715.
(Norsk Hist. T.1942, p. 514-535).

2311+ Lilliehöök, L. : Karl XII's artilleri. Raid mod Norge 1716. (KKAT 1946, p. 340-343).

2312 Pedersen, Tord: Den store nordiske krig. (1716). (=Sm. forf.s "Drammen", 1961, p.455-481, ill., kort).

2313 Christophersen, H.O. : 250 år siden Karl XII gikk til angreb på Norge.
(Krigsinvaliden 1966, nr. 2, p. 119-127, ill.).

2314 Vosgraff, P.M. : Affairen i Høland 1716 eller Beretning om Carl den l2tes Indfald i Norge i Marts Maaned s.Å. og det i den Anledning passerede, uddraget af authentiske Kilder, opbevarede i Rigsarkivet.
(MMV 1840, hft. 17, p. 26-48, kort).

2315 Bothner, A. : Oberst Kruses Kamp med Karl XII i Høland. (O.A. Øverlands "Norske historiske Fortællinger", I, Kris. 1895) 15 s.

2316+ Schrøder, J.C.: Relation om Christiania Byes Beleiring og Indtagelse af de svenske Tropper i Aaret 1716 fra den 2den Marts, da de kom ind paa de norske Grændser, til 29de April, de marscherede ud igjen.
(MMV 1837, hft. 13, p. 89-105).

2317+ Wahl, J. : Et par bidrag til "Den Store nordiske Krig's historie. (Marts-April 1716).
(MMV 1922, p. 312-323).

2318+ Garder,J. : Svenskenes fremrykning mot Oslo i mars 1716. (MMV 1962, p. 31-51, ill.).

2319 Helland, Amund: Kampen paa Harestuskoga.
(=Sm. forf.s "Beskrivelse over Kristians amt", bd. 2, Kris. 1913, p. 632-637).

2320+ Nilsen, Anth. B.: Krigens vendepunkt - i 1716. Harestuskogen og Norderhov.
(Norges Forsvar 1971, p. 235-238).

2321+ Breien, Haakon H. : Svensketoget til Norderhov i 1716. (Norsk Hist. T. 4 R V, 1909, p. 455-477).

2322 Steinhamar, Aug.: "Svenskeslaget" ved Norderhov i 1716. ("Norderhov", Kria. 1914, p. 12-23, ill.).

2323 Wahl, J.O.: Kampen ved Norderhov Kirke (29/3). (Jule-drys 1931, p. 11-14, ill.).

2324 + Wahl, J.O.: Oberst Axel v. Løwens beretning om kampen på Norderhov.
(MMV 1934, p. 595-596).

2325 Christophersen, H.O.: Trefningen på Norderhov. (Krigsinvaliden 1966, nr. 2, p.111-119).

2326+ Fiskaa, H. : Om Karl XII's militære planer straks efter kampen på Norderhov 1716.
(Norsk Hist.T. 5 R VIII, 1933, p. 341-358).

2327+ Rasch-Engh, Rolf: Posteringen ved Cjellebekk - 1716. (NMT 1978, p. 267-272, ill.).

2328 Schiøtz, Johs.: Asker som krigsskueplass under felttoget 1716.
(Vår Hær XXI, 1932, p. 131-137).

2329+ Vogt, C.J.: En Episode fra Krigen i 1716. Vincents Budde og 2.Trondhjemske Regiment.
(Kampen ved Moss 23/4). (NMT 1890, p. 232-242).

2330 Faye, A.: Om Krigs-Hegivenhederne paa Moss og paa Ringerike 1716.
(Saml.t.d.Norske Folks Sprog og Historie, III, 1835, p. 182-184).

2331 Lange, C.C.A.: Krigs-Begivenhederne paa Ringerige 1716. (Saml.t.d.Norske Folks Sprog og Historie, III, 1835, p.184-188).

2332 Færden, M.J.: Kampene paa Hadeland og Ringerike i 1716. (Hønefos 1909) 49 s.

2333 Relation der zweyfachen Victorie, welsche Königl. Dänischer Seits zu Land und Wasser, wider die Schweden in Norvegen befochten worden, resp. geschehen den 4. und 8. Jul. 1716.
(Altona u.å.) 4 bl.

2334 Relation om den Svenske Konges Angreb paa og HS.Maj.s Troppers Nederlag udi Friderichs-Halds By, som den 4.Julii sig haver begivet, forfattet udi Command. Bruuns Brev til Gen.Lieut. Lützau dat. Friderichshald d.5.Julii 1716. Saa og en kort Beretning om Capt. Tordenskiolds Angreb paa den Svenske Galleje-Flode udi Dyne-Kilden ved Strømsted, og dens lykkelige Erobring den 7.ditto, med efterfølgende Lista på Skibene. U.st. 1716) 1 bl.

2335+ Frantzen, Johan Adolph: Hvorledes de Svenske bleve modtagne for Friderichshald i Aaret 1716.
(=Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Søeheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p.265-278).

2336+ Rist, Jonas: Friderichshalds Ære-Krands bestaaende af de fem Aars nemlig 1658, 59 og 60, samt 1716 og 1718 fjendtlige Indfald og Beleiringer. (K. 1809) - Om 1716, p. 35-107.

2337+ Krag, H.P.: Frederikshald i 1716, isar samme Aars 4de Juli.
(=S,. forf.s "Kort Underretning om Frederikshalds By og dens Krigshistorie", Kria. 1848,
p. 37-73).

2338 + Munthe, C.O. : Felttoget 1716 og dets Følger for Frederikshald.
(=Sm. forf.s "Frederikshalds og Frederiksetens Historie indtil 1720", Kria. 1906, p. 505-615, ill.).

2339+ Wahl, J. : Begivenhederne i 1716 efter Karl XII's udrømning af Norge.
(NMT 1903, p. 1-17; 157-169; 251-262).

2340 + Munthe, C.O.: : Rustninger og Grænsekrig 1716-1718. (=Sm. forf.s "Frederikshalds og Frederiksstens Historie indtil 1720", Kria. 1906, p. 616-695, ill.).

2341 Daae, Ludvig: Jonas Ramus og Anna Colhjørnsdatter. (=Sm. forf.s "Historiske Skildringer", II, Kria 1878, p. 87-108).

2342 + Larsen (Liljefalk), Axel: Anna, Hans og Peder Colbjørnsen.
(=Sm. forf.s "Dansk-norske Heltehistorier 1700-1814", K. 1895, p. 89-108).

Top

 

b. The War at Sea

2343 Meyer, Chr.: Karl XII's 2.angrep på Norge 1716. Sjömaktens rolle.
(Norges Sjöforsvar 1932, p. 73-74).

2344 Relation von Eroberung der ohnweit Swinesund in Norwegen gelegenen Schwedischen Galey-Esquadre durch den Königlichen Dänischen Capitain Tordenschioldt. (U.st. 1716) 4 s.

2345 Om Kampen i Dynekilen (See nr. 2334).

2346 Tofte, Harald: Dynekilen. Et Kapitel om Eventyret om Peter Tordenskjold.
(Pressens Magasin 1916, nr. 2, p. 106-110).

2347 Larsen, Kay: Kampen i Dynekilen (8.Juli 1716). (Vikingen XVII, 1940, nr. 21, p. 3-5, ill.).

2348 Zapffe, P.: Tordenskiolds bragd i Dynekil. (A-Magasinet 1966, nr. 27, p. 10-12, ill., kort).

2349+ Honnens de Lichtenberg, G. : Dynekilen 8.Juli 1716. (T.f.Søvæsen 1966, p. 333-337).

2350 Scheen, Rolf: "Stenhocken" - Tordenskiolds prise. (Norges Sjöforsvar 1932. p. 219-221, ill.).

2351 Kjeldsen, Børge: Hvide Ørn. (Skalk 1976, nr. 2, p. 18-27, ill.).

Top

 

 

K. 1717 Hostilities on Land and Sea

2352+ Rockstroh, K.C. : Norges Forsvar 1717-18.
(Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Bd. IX, K. 1932, 386 5., ill., kort).

2353 Lagermark, J.A. : Striderna vid västkusten 1717 och 1718.
(Upsala 1887) 47 s.

2354+ Wahl, J.O.: Felttoget 1717. (NMT 1903, p. 157-169; 251-262).

2355+ Bergersen, Olav: Tordenskiold og Danskene. (Oslo 1932) 52 s.

2356+ Rockstroh, K.C. : Nogle Bemærkninger i Anledning af O. Bergersens "Tordenskiold og Danskene". (MIT 1933, p. 199-204; replik af Bergersen, p.410-416; duplik af Rockstroh,
p. 416-417).

2357 Kuylenstierna, O.: Peder Wessel Tordenskiolds trenne angrepp på Göteborg, Nya Elfsborg och Nya Varfvet åren 1717 och 1719. (Bidr. t. kännedom om Gäteborg och Bohusläns fomminnen och hist. VI, 1896, p. 125-210, ill.).

2358+ Kuylenstierna, O.: Striderna vid Göta Alfs mynning åren 1717 och 1719.
(Stkhlm. 1899) VIII + 157 s.

2359 Hirsch, J.C.W. : Et Bidrag til Tordenskiolds Krigshistorie. (Danske Mag. 5 R V, 1904,
p. 291-292).

2360 Traung, Olof: Tordenskiolds anfall på Göteborg 1717.(=Sm. forf.s "Lars Galtennielm", Göteb. 1952, p.106-113, ill.).

2361 Kurzer Bericht, von derjenigen Action, welche zwischen einem Theil derer Königl. Schwedischen Trouppen unter Commando des Herrn General-Majors Hierta, und denen von der Königl. Dänischen Ezquadre unter Commando des Herrn Commandeur Tordenschiolds an Land gesetzten Völkern, den 8/9 Juli 1717, bey Strömstadt, auf der Norwegischen Grenze vorgefallen. Nach dem zu Lund gedruckten Schwedischen Exemplar übergesetzet. (Stkhlm. u. Å.) 8 s.

2362 Kurtzer Bericht von der Action zwischen den Schwed. Trouppen unter Maj. Hierta und der Dänisch Esquadre unter Command. Tordenshiöld den 8/9 Juli 1717 bey Strömstadt. (U.st. 1717)
4 bl.

2363 Kort Berättelse om det, som nyligen wid Strömstad förelupit. (U.st. 1717) (4) s.

2364 Berg, Wilh: En kort Relation om Actionen imellan de Danske och Swenske wid Strömstad på Laholmen 8.Juli 1717. (Bidr.t.kännedom om Götehorgs och Bohusläns fomminnen och hist. VI, 1897, p. 251-253).

2365 (Zeeh) , E(rik) : Striden vid Stromstad den 8.Juli 1717 och dess minne.
(Medd. från fören. Stockholms fasta försvar, 1918,p. 127-141, ill.).

2366 Strandell, Birger: Slaget om Strömstad 1717. (Strömstad 1955) 7 s.

2367 Zur Geschichte der Dänischen Occupation des gottorpschen Antheils im Jahre 1717. Mittgetheilt
von Sach. (Z.f.S.-H.-L.Geschichte I, 1870, p.348-354).

Top

 

 

L. 1718

a. Hostilities in Southern Norway

2368+ Borkstroh, K.C. : Norges Forsvar 1717-18. udg. af Generalstaben.- (See nr. 2352).

2369+ Forsøg til en Beskrivelse af Tildragelserne ved Kong Carl XII's Indfald i Norge 1716 og 1718.
(MIT 1835, 10.hft., p. 59-122; jf. J.G. Meydell, 1836, 12.hft. , p. 30-85).

2370+ Moe, Bernt: Actstykker til den norske Krigshistorie under Kong Frederik den Fjerde (1716-18).
(NMT 1838-41, hft. 15, p. 79-206; hft. 16, p. 85-222; 1842-43, p. 207-228).

2371+ Faye, A. : Carl XII og hans Angreb paa Norge 1716 og 1718.
(Hist.T. 3 R VI, 1867-69, p. 427-495).

2372+ Lagermark, J.A. : Rustningarna till Karl XII's sista fälttåg. (Sv.Hist.T. VI, 1886, p. 263-316).

2373+ Munthe, C.O.: Fra Krigen Søndenfjælds 1718. (NMT 1895, p. 592-608).

2374+ Lagermark, J.A. : Karl XII's sista fälttåg. (Sv. Hist.T. 1897, p. 275-300; 1898, p. 217-260).

2375+ Wahl, J.O. (red.): Nogle af general friherre af Leutrums efterladte papirer - væsentlig vedrørende den nordiske krig og Karl XI. (1718). (NMT 1902, p. 355-361).

2376+ Wahl, J.O. (red.): Oberst Stenflychts manuskript vedrørende felttoget 1718.
(NMT 1902, p. 391-406).

2377+ Wuhl, J.O. : Felttoget 1718. (NMT 1903, p. 262-282; 315-336; 379-398; 423-447; 483-495).

2378+ Angell, B.; Felttogene 1716 og 1718. (=Sm. forf.s 'Norges Krigshistorie", Kria. 1906, p.34-50, ill.).

2379+ Bratt, Claes: Anfallen mot Norge. (Hovedsagelig 1718). (=Sm. for.s "Karl XII som härförare", Lund 1931, p.135-144).

2380+ Lilliehöök, L. : Karl XII's artilleri. 1718 års falttåg. (KKAT 1946, p. 343-367).

2381 Borggren, P.G. : Karl XII's galärtransport från Strömstad till Idefjorden och striderna därstäds år 1718. (Karolinska fbrb. årsbok 1920, p. 153-95, ill. kort).

2382 Petri, Gustaf: Den svenska huvudarmens samling och in marsch i södra Norge 1718.
("Historiska studier tillägnade Nils Ahnlung", Stkhlm. 1949, p. 215-237).

2383+ Des Commandanten in der Festung Friederichsteen, Bartholdt von Landsberg, an Ihr. Königl. Mayst. abgestattete allerunterthänigste Relation von 21.December 1718. (U.st. 1718) 8 s.

2384+ Frantzen, Johan Adolph: De Svenskes Angreb paa Fridsrichshald i Aaret 1718.
(=Sm. forf.s "Gienlyd af Danske og Norske Søheltes og andre Krigeres Tapperhed", Viborg 1783, p. 279-287).

2385 + Rist, Jonas: Friderichshalds Ære-Krands bestaaende af de fem Aars, nemlig 1658, 59 og 60, samt 1716 og 1718 fiendtlige Indfald og Beleiringer. (K. 1809) - Om 1719: p. 107-124.

2386+ Krag, B.P.: Carl den l2tes Angreb paa Frederikshald 1718.
(=Sm. forf.s "Kort underretning om Frederikshalds By og dens Krigehistorie", Kria. 1898,
p. 73-97).

2387 Conradi, P.H.: Copia af Magistratens Journal udi Frederikshald, tilsendt Hr. Vice-Statholder Krag i Christiania. (Saml.t.Det Norske Folks Sprog og Hist. III, 1885, p. 188-192).

2388+ Schrøder, J.C.: Relation om Frederikshalds Beleiring fra den 9de November 1718 til 20de December, da de Svenske udmaracherede. (MMT 1837, hft. 13, p. 106-111).

2389+ Munthe, C.O. : Frederikstens Beleiring 1718. Carl XII's Død.
(=Sm. for f.s "Frederikshalds og Frederikstens historie indtil 1720", Kria. 1906, p. 696-779, ill.).

2390 Carlberg, B.W. : Sandfærdig Beretning om nogle faa Ostændigheder som tildrog sig den nat, da Højsalig Hans kgl. Majestæt Kong Carl XII blev ulykkelig skudt i Trancheen for Frederikshald. I Pennen forfattet af En, som den Tid var Løitnunt i Fortificationen, og beklageligen et Øienvidno til det, som følger. Medd. ved J.R(æder). (Frhld. 1899) 16 s.

2391+ Fibiger, J.A.: Original Rapport fra Commandanten paa Frederikssteen efter Carl XII '5 Dødsfald og Beleiringens Ophævelse. (Mag.f.militær Videnskabelighed III, 1820, p. 491-504).

2392+ Palmstierna, C. F.: En nyfunnen fransk kartskiss från 1718 års norska fältåg. (Sv.Bist.T. 1950,
p. 58-60).

2393 Strömbom, Nils: Den "franska" kartan över löppgravarna vid Frederiksten.
(Krigshist. studier tilägn. Olof Ribbing, Stkhlm.1950, p. 89-96, kort)

2394 (Carlberg) : Berättelse om svenska armeens återtåg utur Norrige, efter Konung Carl XII's död.
(Bandl. rörande Skand.s hist. II, 1817, p. 133-52).

 

                                                                           Carl XII's Death

Concerning the rich literature on Carl XII's death, refer to the bibliographies in the "Karolinska Förbundets årsbok", to Swedish Historical Bibliographies and to Danish Historical Bibliographies, as well as Erichsen, Krarups and H. Bruuns.

Top

 

b. Armfelt's Advance against Trondhjem

2395+ C.T.F. von B.: Historische Nachricht vom nordischen Kriege, wobei zugleich verschiedene Documenta und andere Pjecen in Originale mitgetheilt werden. (Freystadt 1716).

2396 Klüwer, J.W. : Et Øjevidnøs Beskrivelse over den svenske Armees Tog, under General-Lieutenant Armfelts Commando, som indfaldt ved Steene Skandse udi Trondhiems Stift, den 12.September 1718.
(Ny Minerva 1806, II, p. 19-73).

2397+ Jahn, F.H. : Kort Efterretning om Felttoget i Trondhjem Stift, Aar 1718, tilligemed en hidtil utrykt
Efterretning, angaaende de Svenskes Tilbagetog og Tilintetgørelse.
(Mag. f. Milit. Videnskabelighed VI, 1823, p. 584-598).

2398+ Øverland, O.A. : Armfelts tog nordenfjelds 1718. (Norsk Hist. T. 2 R II, 1879, p. 193-259).

2400+ Lagermark, J.A. : Armfelts tåg mot Trondhjem 1718. (Sv. Hist. T. 1889, p. 323-362).

2401 Schenström, F.: Armfeltska karolinernas sista tåg -Gamle minnen från jämtländiska och nordiska fjällbygder. (Stkhlm. 1890) 128 s. - 2.opl. 1918.

2402+ Harbou, H.W. : Katastrofen paa Tydalsfjeldet i Jan.1719. Efter en samtidig Beretning.
(Vort Forsvar nr. 297, 1892).

2403+ Barstad, H.J. : Nordenfjeldske dragoner i 1718. (NMT 1893, p. 305-310).

2404 Leigh-Smith, A.: Et Brev om General Armfeldts Tilbagetog over Tydalsfjeldene i Jan. 1719.
(Danske Magazin 5 R III, 1893-97, p. 154-155).

2405+ Wahl, J.O. : 2 bidrag til den store nordiske krigs historie.
    I. Et krigforhør vedrørende General Armfelts marsj over Tydalsfjeldene.
    II. Svenskernes endelige utmarsj af Norge.
    (NMT 1909, p.479-483)

2406 Fabricius, A.: Armfelts nordenfjeldske Tog 1718-19. (Nordsl. Søndugsbl) . Folkelig Del 1913, p.185-187; 193-195).

2407 Petri, Gustaf: Armfeldts Karoliner 1710-19. (Stkhlm. 1919) 199 s., ill., kort.

2408 Wahl, J.O. : Dødsmarachen over Tydalsfjeldene. (Norges Vern 1927, nr. 3, p. 5-6; nr. 4, p. 5-6)

2409 Petri, Gustaf: Mot undergången. Carl Gustaf Armfeldt sista fålttåg.
(Landstormsmannen XV, 1932, p. 128-133, ill.)

2410 Tilseth, Ingvar Barre: Svenskenes infall i Trøndelag 1718-1719.
(Hovedopgave 1948 II, nr. 1935) 181 + 39 s. kort, bilag, klausul.

2411 Lindquist, Rafael: De sista Karolinerna. Vintertragedien i de norska fjellen år 1719. (Nils Danielsson Idmans "Kort Beråttelse an Fålttåget 1718 i Dronthems Län eller Nordanfjälls".
(Finsk tjdsskr. 1949, p. 73-81).

2412+ Boberg, Torsten og Erik Maijstrom: Tre tusen man kvar på fjället.
(Stkhlm. 1961) 2.något omarb. uppl., 204 s., ill.,kort.

2413 Aspaas, Kristen: En militær vurdering av Armfeldttoget fra år 1804.
(Trondhjemske saml. 3 R II, 1962, p. 65-69, ill.,kort).

2414 Berg, Lars O.: "På fjällen ihiölfrusna och omkombne". Några aktstycken rörande de jämtländska karolinernas förluster under C.G. Armfelts fälttåg i Norge. (Karolinska förb. årsbok 1966, p. 167-176).

2415 Nilsson-Tanner, Per: Karolinernes dødsmarsj. Armfeldttoget gjennom Trøndelagen 1718-1719.
(Theim. 1968) 141 s.

2416 Segerborg, R. : Studier över förplägnadstjänsten vid den Armfeltska armen under fälttåget mot Norge 1718. (Sv. intendantur-T.XXII, 1931, p. 111-128, ill.).

Top

 

c. The War at Sea

2417 Larsen, Kay: En omtumlet Galej. "Prins Carl" paa Krigsstien.
(Vikingen XVII, 1940, nr. 20, p. 5-6).

2418 Larsen, Kay: Da Orlogsmanden "Snarensvend" gik tabt. (Den 24.Maj 1718).
(Vikingen XVII, 1940, nr. 23, p. 3-4).

2419 Bolle, Per: Galärtransporten och Striderna på Idefjord 1718.
(T. i Sjbväsenet 1959, p. 101-110).

Top

 

 

M. 1719-1720 - Hostilities on Land and Sea

 

2420 Grafström, T.F. : Om Krigsföretagen inom Sverige straxt efter Carl XII's Död.
(Upsala 1851) 27 s. Akad. Afh.

2421 (Leksell, G.): Jemtlandska härens hemmarsch 1719. (Hedemora 1888) 6 s.

2422 Lange, Chr.: Bidrag til Norges Historie 1716-1719. (Norske Saml.I, 1852, p.134-159; 383-449; II,p.517-563)

2423+ Rockstroh, K.C. : Krigens Afslutning 1719-20. (Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie. Udg. af Generalstaben. Bd. X, K. 1934, 308 5., kort, register til alle ti bind).

2424+ Schiøtz, Johannes: Den store Nordiske Krig (1719-1720). Anm. og kritisk gennemgang af det danske generalstabsværks 10.bd. (NMT 1934, p. 308-320).

2425+ Rockstroh, K.C. : Svar til norsk Marinekaptajn Bergersen i Anledning af hans Angreb paa Bd. X af "Bidrag til Den store nordiske Krigs Historie". (MIT 1935, p. 107-117).

2426 Bergersen, Olav: Svar til infanterikaptajn Rockstroh. (T.f.Søvæsen 1935, p. 423-438) - Svar på nr. 2425.

2427 N(ordensva)n, (C.O.) : För tvåhundra år sedan. Krigshändelserna 1719.
(SMT 1919, p. 254-258).

2428 Udførlig Relation, hvorledes Hs. Kgl. Maj.s til Danmark, Kong Friderich den Fierdes Flotille under Tordenskiold hans Anførelse den 23.Julii 1719 haver bombarderet og erobret den udi Havnen for Marstrand beliggende Svenske Flotille, og den 26.Julii ved Accord indtaget den faste Fæstning Marstrand. (U.st. 1719) 1 bl. - også på tysk (s.å.) 2 forsk. udg.

2429+ Vaupell, Otto: Tordenskiold ved Marstrand. (Dannebrog I, 1880-81, p. 24-31).

2430 Larsen (Liljefalk) , Axel: Oberst Henrik Danckwardt, Tordenskjolds Modstander ved Marstrand.
(Nord og Syd I, 1897-98, p. 65-81).

2431 Olan, E. : Carlsteens eröfring 1719. (=Sm. forf.s "Marstrands Historie, Krigsminnen och Badortslif", Göteb. 1913, p. 33-37, ill.).

2432 Tofte, Harald: Tordenskjolds Erobring af Marstrand og Carlsten den 23.-26.Juli 1719.
(Under Dannebrog 1919, p. 56-58, ill.).

2433 Bergersen, Olav: Marstrands fall i 1719 - sett med samtidens øine.
(Norsk T.f.Sjøvesen 1934, p. 408-417).

2434 Extract af Vice-Admiral Tordenschiolds allerunderd Relation, d.d. Orlogsskibet Laaland til Anckers ved Marstrand, d.9.Oct. 1719, om hvis som er passeret indenfor nye Elsborg paa Verven Natten til den 8.Oct. afvigt. (U.st. 1719) 2 bl.

2435+ Larsen (Liljefalk) , Axel: Bidrag til Tordenskjolds Historie (1719) fra Rigsarchivet i Stockholm. (T.f.Søvæsen 1897, p. 129-134).

2436 Kuylenstierna, O. : Peder Wessel Tordenskiolds trenne angrep på Göteborg, Nye Elfsborg och Nya Varfvet åren 1717 och 1719. (Bidr. t. kånnedom om Göteborg och Bohusläns fomminnen och hist. VI, 1896, p. 125-210, ill.).

2437+ Kuylenstierna, O.: Striderna vid Göta Alfs Mynning åren 1717och 1719.
(Stkhlm. 1899) VIII + 157 s.

2438 Mannerfelt, Otto: Forsvaret sv västkusten och Ny-Älvsborg fästning år 1719.
(Göteborgs försvar 1917, p. 35-41, ill.).

2439 M(annerfelt> , M(åns) : Kring anfallet mot Ny-Älvsborg 1719. Några tankar med anledning av det nyutkomna dan-ska generalstabsverket. (Göteborgs färsvar 1934, p. 29-34, ill.).

2440 Laursen, Erik: Tordenskiold i Skanör. (T.f.Søvæsen 1965, p. 96-114, ill.).

2441 Wrangel, H. : Kriget i Ostersjön 1719-1721. Bd. 1-2. (Stkhlm. 1906-07) 466 s. + 6 blg. + (1) s.

2442 Jonson, Erik: Skärgårdakriget 1719. (Stkhlm. 1961) 167 s., ill., kort.

2443 Holm, M.F. : Invasion und Küstenverteidigung am Ende des Grossen Nordischen Krieges.
(U.st. 1973) 14 s. saskinskr. 55. i MB.

Top

 

 

www.000webhost.com