The Scanian War 1675-79 (Den Skånske Krig)

Table of Contents

A. Overview Works and Writings which cover the entire Period.

B. Descriptions and Remembrances etc. which cover the entire Period.

C. Hostilities in Northern Germany

D. 1676. The Conquest of Gotland, Hostilities in the Scanian Provinces, etc.

E. 1677. Hostilities in Skåne, Bohus Len, on Rügen, etc.

F. 1678-79. The Reconquest of Rügen, Hostilities on all Fronts

G. The War at Sea ( The Whole Period together with individual Battles)

H. Snaphanere, Friskytterne

Return to Bibliographies Table of Content

 

A. Overview Works and Writings which cover the entire Period.

3542. 1670 - 1678. Originalt Manuskript til Christian V's Krigshistorie. (Journal ført i
Krigskancelliet indeholdende afskrifter af relationer, lister og ordrer) + 1 mappe m/udskriften
“25 Planer henhørende til Original-Manuskriptet til Kong Christian d. 5'tes Krigshistone 1670-78”. (K. 1670-78) Håndskrevet ms.(foliant).

3543. Des Nordiachen Krieges erster Theil: D.i. Ausführliche Beschreibung aller merk- und
denkwürdiger Kriegs-Handlungen und Schlachten, weiche vom 1674 bis auf das 1677. Jahr sich
zwischen den Nordisehen Kronen und Potentaten ereignet. Nürnberg 1679. -
Des Nordischen Krieges anderer Theil: D.i. Ausführliche Vorstellung aller merk- und
denkwürdiger Kriegs-Handlungen und Schlachten, welche sich von Anfang 1677 bis auf
gegenwärtige Zeit ereignet. (u. st. 1679).

3544. Gerner, H.Th.: Dend store Nordens Konning Christian den Femtis berømmelige Landtoge oc aff
Gud forlente lyckelige Seyervindingers Ilias. Samt Kong Chr. 5tis ypperlige Søe-Rustning,
berømmelige Søe-Slag oc Seyervindingers nafnkundige Ulysses. I - II. (K. 1681).

3545. + Friedenreich, M.: Kong Christian den Femtes Krigs-Historie for Aarene 1675-79. 2 Dele.
(K. 1758-65) 350 + 328 sider, ill., kort.

3546. + Friedenreich, M.: Kong Christian den Femtes Krigshistorie for Aarene 1675 ti1 1679, da Freden
blev sluttet. - Første Deel (K. 1758) med 5 kobbere og 2 kobberst.Vignetter. - Anden og sidste
Deel (K. 1765) med 4 kobbere.

3547. + Worm, W.: Christian den Femtes Krigshistorie. ( Suhms Sm1. til den danske Historie, 1774, bd.l).

3548. + Vaupell, Otto.: Den skaanske Fejde. (“Den dansk-norske Hærs Historie", bd. 1, K. 1872, p.98-222,
ill.).

3549. + Björlin, Gustaf.: Kriget mot Danmark l675 - 1679. (Stkhlm. 1885) 296 sider, ill. og med kort og
planer.

3550. + Weibull, Martin: Bidrag till Skånska krigets histona 1676-79. (Skånska 5. 1894-95, IV, 2, p.53-6l).

3551 + Wimarson, Nils: Sveriges krig i Tyskland 1675-1679. Bd.l l675-79 I (Lund 1897) XI, 328 sider -
II (Lund 1903) XXIX, 38~ sider -III (Lund 1912) XXII, 598 sider.

3552. + Jensen, N.P.: Den skaanske Krig l675-l679. (K. 1900) 496 sider, 12 kort.

3553. + Stille, A.: Fälttågen i Skåne 1676-79. (Sv. Hist.T., 21.årg., hft. 1, 1901, p. 25-73).

3554. Brandenburg und Dänemark 1676-1679.
(“Urkunden u. ÅctenstUcke zur Gesoh. d. KurfUrsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg”,
XVIII. Polit. Verhandi. XI, Berlin 1902, p. 237-394).

3555. Aktstykker fra Johan Adolf af Plöns Arkiv (1676-79, 1689 og 1700). Medd. af A.Tuxen.
(Danske Mag. 5 R V, l904, p. 293-330).

3556. + Nieuwenhuis, P. N. : Den skaanske Krig 1675-79. (“Krigsproblemet be1yst ved den danske Hærs
Ledelse i de ældste Aarhundreder”, K. 1913, p. 113-155).

3557. + Holm, T.: Karl XI's krig. (Sm..forf.s “Oversikt bver Sveriges krig under 1600-talets senare hälft”,
Stkhlm. 1927, p. 135-200, ill.).

3558. + Stevns, Arne: Den skaanske Krig. (“Vor Hær i Krig og Fred", Fredericia 1943, bd. 2, p. 39-59,ill.).

3559. + Munthe C.0.: Gyldenløvefejden l675-l679. (=Sm. forf.s “Frederikshalds og Frederiksstens
historie indtil 1720”, Kria. 1906, p. 3l9-75).

3560. + Daae, L.: Blandede Aktstykker til den norske Krigshistorie. (Om Gyldenløvefejden).
(NMT 1862, p. 485-50l).

3561. Gyldenløvefejden nordenfjelds. Relation ang. Krige udi Trondhjems Lehn og Jempteland Anno 76,
77, 78 og 79. (Ny ill. Tid. XI, Kria. 1884, p. 283-84).

3562. + Gulowsen, I.: Gyldenløvefeiden 1675-1679. (Skrifter udg. af Videnskabs-Selsk. i Kria., 1906, II,
nr. 6, p. 1 - 306, ill.).

3563. Brome, Janrik.: Striderna om Jämtland och Härjeda1en 1676-1679. (Ljursdal 1915) 96 sider.

3564. Tiselius, Carl A.: Gyldenløvefejden och Göteborg. (Göteborgs försvar VIII, 1925, p. 22-35, ill.).

3565. Zeeh, Erik: Västkustens försvar. Det vunna bibehållas. (Perioden 1660-1679).
(Göteborgs fbrsvar XXII, 1939, p. 1~2l).

3566. Rasmussen, H. Frost: Fæstningskrigen l675-l679. (Hærens Officersskole 1975) 93 sider, 7 bilag.

3567. Steckzen, Birger: Krigskollegii Histona. I del 1630-1697. (Stockho1m 1930) XV, 536 sider, 27 pl.

3568. + Kyhl, O.: Den landmilitære Centraladministration 1660-1763, I. Udg. af Rigsarkivet. (K. 1975)
259 sider.

3569. + Kyhl, O.: Den landmilitære Centraladministration 1660-1763. II. Udg. af Rigsarkivet. (K. 1976)
389 sider, personreg.

Top

 

B. Descriptions and Remembrances etc. which cover the entire Period.

3570. + Larsen (Liljefalk),A.: Ulrik Frederik Gyldenløve. ( Sm. forf.s “Dansk-norske Heltehistorier
1648-1700”, K. 1894, p. 115-42, ill.).

3571. + Weibull, Martin: Till Skånes histoora under kriget 1676-79. (Sml. t. Skånes hist., 1868-69, p.
29-39).

3572. Løvenskjold, C.L.von: Efterretninger om den kgl. Livgarde til Fods. (K. 1858) p. 46-89.

3573. Winslow, J.J.: Dagbok öfver kriget 1676-79. (“S. utg. för De skånska landskapens Hist. o. Arkeol.
fören.” I, 1873, p. 72-104; II, 1874, p. 9-47).

3574. + Jacobsen, Stheen: Den Nordiske Kriigs Krönicke. Udg.v. M.Weibull. (Lund 1897)XLII+ (2) +
279 sider. - Fotogr. genoptrykt 1972.

3575. Weibull, Martin: Handlingar till skånska krigets historia 1676-79. (S. utg. för De skånska
Landskapens Hist. v. arkeol. fören. VI, 1877, p. 15-25).

3576. Ramsgaard, Chr.: Et Par Episoder af den skånske Krig.(For Romantik og Hist. XIV, 1875, p.
584-604).

3577. + Weibull, Martin: Johan Adolph Clodts anteckningar. (Sv. Hist. T. III, 1883, p. 203-24, 279-322)
- Bla. om krigen i Skåne 1676.

3578. + Sonden, Per: Nils Bielke och det svenska kavalleriet 1674-79. (Stkhlm. l883) (8) + 205 sider.
Akad. afh. Upsala.

3579. + Arenstorff, C.J.v.: Generalerne Friderich og Carl von Arenstorff. (K. 1889) 211 sider, ill.

3580. Ofverste Nils Skyttes dagbok l675-l720. Udg. af Otto Bergström. (Stockholm 1901) (2) +
101 sider.

3581. Z(eeh), E(rik): For tvåhundrafemtio år se'n. (Skånske krig 1676-1678). (Medd. XXXIII från fören.
"Stockholms fasta försvar”, 1928, p.59-89; XXXIV 1929, p. 40-78, 2 tvi., ill.).

3582. Tessin, Georg: 1674/79. Der zweite Nordische Krieg. (=Sm..forf.s"Die Deutschen Regimenter Der
Krone Schweden”, Köln, Graz 1967, p. 21-47).

3583. + Larsen (Liljefalk), A.: Niels Pallesen Roserikrans. (Se nr. 3570).

Top

C. Hostilities in Northern Germany

3584. Udførlig Beskriffvelse om Wismar samt hvis synderlig sig med den haffver tildraget udi
Beleyringen, indtil den er 13.Dec. offvergangen til vor Allernaad. Arffve-Konge oc Herre,
Konning Christian den Femte. (K. 1675) 2 bl.

3585. Prospect und eigentliche Vorstellung der Stadt und Vestung Wiszmar: neben einem kurtzen
historischen Bericht, wie dieselbe im October 1675 von der K.M. in Dennemarck belägert: und
Montags den 13.-23. Dec. gedachten Jahrs zur Ubergab genöhtiget worden. (U.st., u.å.).

3586. Relation om Stormen som skeede paa Wismar, der den gick ofver med Accord Ao. 1675 d.
13.Dec. (K. 1675) 1 bl. (Med 1 kobberstik betitlet: Wiszmar och den Skandsis Hvalfiskens
Afridsning).

3587. Müsebeck, Ernst: Die Feldzdge des Grossen Kurfürsten in Pommern 1675-1677.
(Marburg 1897) 143 sider.

3588. Beyer, Karl Hans: Mecklenburgs Lage im brandenburgisch-schwedisch en Kriege während der
Jahre 1675-1677. (Rostock 1913) 60 sider.

3589. + (Larsen, J.): Den skånske Krig l675-79. Forhistorie og de første kampe. (Damgarten, Wismar).
(NYT fra Det kgl. Garnisonsbibliotek 1975, nr. 1, p.1-6, ill.).

Top

 

 

D. 1676. The Conquest of Gotland, Hostilities in the Scanian Provinces, etc.

 

3590. + Liljefalk, Axel: Paa begge Sider Øresund i Vinteren l675-76. (MIT 1910, Tillægshft. I, p. 21-34).

3591. Ehlers, Wilhelm: Uberfälle von Schweden auf das holsteinische Elbüfer l676.
(Die Heimat I, 1940, p. 25-28).

3592. Kurtze und ausführliche Relation, was sich in wehrender Berennung der Stadt Hamburg
zwischen I.K.M.von Dennemarck und obgedachter Stadt von Tage zu Tage begeben. Wor bey
das Kupffer von der Stern Schantze, Aprochen und Trencheen. (U.st. 1676) Med kobbertvl.

3593. Relation fra H.Kgl. May. Flode i Øster-Søen aff Høyædle Hr. Admiral Niels Juels Breff, dat.
25.Apr.(1676). Tillige aff anden mundtlig vis Beretning, belang, tvende Svenske Skibis lyckelige
Erobring. (K. 1676) 2 bl.

3594. En kort oc udførlig Beskriffvelse om den Øe Gulland oc hvordan den er til H.Kgl.M. vor
Allern.Arffve-Herre under Admiral Juul oc Øffverst Morten Bartold offvergangen d. 1.Maj 1676.
(K. u.å.) 2 bl.

3595. Herrn Niels Juelen ausführl. Relation v. Eroberung d. Insul Gothland 2.Majii 1676.
(K. 1676).

3596. I.Kön.Maj. zu Dannemarck etc. Admiralen Herrn Niels Juelen auszführliche Relation von
Eroberung der Insul Gothland und des Castels daselbsten d. D. 2.Maji 1676 auf dem Kbn.
Orlogs-Schiff Chur-Printz von Wiszby geschrieben.
(K. 1676) 4 bl.

3597. Bergman, Carl Johan: Danmarks sista affär på Gotland 1676-79. (Vitt.-, Hist.- o. Amt. Akad.
Handl. XXXI, nr. 7, 1893, p.1-25).

3598. Elert, Josef: Ur Gotlands militära häfder. Anteckningar från 1600, 1700 och 1800-talet. (Med
omtale af den danske erobring 1676). (Visby 1922) 88 sider.

3599. + Cohrt, P.T.: Landgangen ved Råå. (MT 1974, p. 271-82, ill. ).

3600. Relation weicher Gestalt der Kön. Dannemärchische Gen. Admiral Hr. Corn.Tromp die Stadt
Ysted nebst dem Fort in Schonen erobert d. 27.Junii 1676.
(K. d. 29.Junii 1676) 2 bl.

3601. Relation wie die Stadt Ydsteed nebst dem dabey liegenden Fort am Dienstage d. 27.Junii von Herr
Cornelius Tromp sey erobert worden. - Udførlig Relation, hvorledis Ydsted etc.
(K. d. 30.Junii 1676) - Tysk og dansk tekst. 2 bl.

3602. Ausfuhrliche Relation wegen Ubergabe des festen Castels LandsCrohnen an I.K.M. zu
Dennemarck und Norwegen etc. Vom 4.Aug. (U.st. 1676) 2 bl.

3603. Kurtze Beschreibung von der Haubt - Fästung Christianstad in Blekingen. Nebst einem Abrisz in
Kupfer. (K. 1676) 2 bl.

3604. Relation hvorledis Christianstad af R.K.M. voris allern. Herre oc Arfwe-Kongis Armee den
15.Aug. med Stormer Haand er blefven indtagen. - Relation wie Christianstadt etc.
(K. 17.Aug. 1676) 2 bl. - Dansk og tysk.

3605. Abrisz und kurtze Beschreibung der Haupt-Vestung Christian-Stadt, und wie dieselbe durch
I.K.M. von Dennemarck den 15.Aug. mit Sturm ist erobert worden. (U.st., u.å.) 4 bl., ill., træsnit.

3606. Roth, Chr.: Cbristianstads fästning och stormningen 1676. (Norringen VI, 1947, nr. 7-8, p. 26-29).

3607. Extraordinarie Øresundiske Relation om den Action for Halmstad, som skeede den 18.Aug. 1676.
(U. st. 1676) 2 bl.

3608. Relation, om dhet som Wedh Halmstadh förelupit är, extraherat aff en wisz Persons Skrifwelse,
som dhen Actionen bijwistat hafwer...d. 17.Aug. 1676. (U.st. 1676) 2 bl.

3609. + Rockstroh, K.C.: Vendepunktet i den skånske Krig. (Aug.-Sept.1676). (Hist. T. 8 R IV, 1913,
p. 103-50).

3610. Beretning om det den 4.Dec. ved Lund i Skaane imellem den Kgl. Danske och den Kgl. Svenske
Hærer holdte Fældtslag, skrefvet af Lands-Crone den 5.Dec. 1676. (K. 1676) 4 bl. - Også på tysk
(K. 1676).

361l. Berætning om det Fældtslag, som den 4.Dec. 1676 bleff holdt ved Lund i Skaane imellem den Kgl.
Danske oc den Kgl. Svenske Hær. (K. 1676) 2 bl.

36l2. Relation von der zwischen der Kön. Dännemarkischen und Schwedischen Armeen gehaltener
Bataile bey Lunden im Sohonen Montags am 4.Dec. 1676. (K. 7.Dec. 1676) 4 bl.

3613. Relation von dem harten und blutigen Treffen, weiches zwischen beeden Nordischen1 und von
beederseits Kön. May. selbst commandirten Armeen am 4.Dec. des kürtz verwichnen 1676 Jahrs
bey Lunden im Schonen fürgangen. Benebenst die Lista der Gefangenen. Nach dem zu Strahlsund
gedrückten Expl. (Hamburg u.å.) 8 bl.

3614. Relation om then här lige Victorie, som Gudh H.K.M. aff Swerige moot Konungen af Danmarck
förleden 4.Dec. 1676 uthi thet under Lund förlupne Slaget forlähnt hafwer. Medh en nogare
Förteckning än för dhetta på alla eröfrade Estandarder och Fahnor, theszlijkest inbrachte Fangar;
så ock medh hwad Accord Helsingborgz Slott sig gifwit hafwer. (Stknlm. u.å.) 9 bl.

3615. Pertinent Relation om dhen Victorien som Gudh H.K.M. aff Swerige emoot Konungen i
Dannemarck förleden den 4.Dec.1676 uthi dhet under Lund föreluppne Slaget förlänt hafwer.
(U.st., u.å.) 4 bl. - (U.st., U.å.) 8 bl.

3616. Specification der Reiter und Dragoner Estandarten, auch Fahnen und Heerpauchen, so die
unserigen den 4.Dec. 1676 von der Schwedischen Armee in vorgangener Bataille erobert haben.
(K. 12.Dec. 1676) 2 bl.

3617. Relation om Slaget ved Lund 4/12 1676. (De la Gardiska Archivet XII, 1839, p. 3~42).

3618. + Torsslow, Matts Ulric: Om slaget vid Lund. (Stknlm. 1854) 16 sider. Akad. afh. Upsala.

3619. + Mankell, J : Slaget vid Lund d. 4.Dec. 1676. (=Sm.f'orf.s “Berätte1ser om svenska krigshistoriens
märkvärdigaste fältslag", Stkhlm. 1857, p. 707-50).

3620. + Markell, J.: Slaget vid Lund och slaget vid Landskrona, jemte en öfversigt af Sveriges
krig i början af Carl XI's regering. (= Sm. forf.s "Berättelser om svenska Krigshistoriens
märkvårdigaste fältslag, Hft. 3, Stkhlm. 1859, p. 653-852).

3621. Mankell, J.: Carl XI i slaget vid Lund. (Stkhlm 1871) 40 sider ill. - 2.opl. 1876.

3622. + Rist, P. F.: Slaget ved Lund. (Hist. .Archiv 1876, II, p. 359-82).

3623. - t: Slaget ved Lund den 4.Dec. 1676. (Ill. Tid. XVIII, nr. 897, 1876, ill.).

3624. Slaget vid Lund den 4.Decbr. 1676. (Stkhlm. 1876) 24 sider - Efter "Svensk Bokkatalog"
findes desuden 2 andre skrifter med samme titel (Stkhlm. 1876) på henholdsvis 25 og 27 sider.

3625. Hallgren,J.A.: Om slaget vid Lund 4/12 1676. Föredrag. (Sölvesborg 1877) 19 sider.

3626. + Ramel, Malte: Anteckningar om Slaget vid Lund den 4. December 1676. (Lund 1877)
37 sider m/kort.

3627. + Lövenskiold, C.L.: Oversigt over danske og svenske Hærafdelingers Bevægelser
i Slaget ved Lund, 4.December 1676. (Heri gengivelser af Eric Dahlbergs tegninger).
(K. 1890) 32 planer. Stort format (KGB's Specialsamling).

3628. + Stille, Arthur: Kristian V i slaget vid Lund. (Sv. Hist. T. XVIII, 1898, p. 191-216).

3629. + Jensen, N.P.: Christian V i Slaget ved Lund. En historisk Undersøgelse. (Hist. T. 7 R II,
1899, p. 1-45).

3630. + Stille, Arthur: Christian V i Slaget ved Lund. Nogle Bemærkninger som Svar til Oberst
N.P.Jensen. (Hist. T. 7 R II, 1900, p. 559-76).

3631. + Hirsch, J.C.W.: Generalmajor Anders Sandberg og den Sandbergske Proces.
Et Bidrag til Belysning af den danske venstre Fløjs Kamp i Slaget ved Lund.
(MT 1901, p. 1-83, 111-68).

3632. Stille, Arthur: En vandring öfver slagfältet vid Lund. (Under Lundagårds kronor. Lund 1918,
p. 252-69, ill. ).

3633. Zeeh, Erik.: Lund. Ett Tvåhundrafemtioårsminne. (Medd. XXX från fören. Stockholms
fasta fbrsvar 1926, p. 61-91, 3 tvl, ill.).

3634. + Tingsten, Lars: Slaget vid Lund den 4.december 1676. (Karolinska förb. årsbok 1926,
tr. 1927, p. 5-52, ill.).

3635. Thaulow, Th: Slaget ved Lund 1676. (Ad Fortids Veje III, 1944, p. 3-6, 1 tvl.).

3635a. Wennerström, Thorsten: Slaget vid Lund. En poplär framställning. (Stkhlm. 1949) 44 sider, ill.

3635b.+ Bjerre, Th.: Niels Juel og bådfolkets skæbne i slaget ved Lund den 4..december 1676.
(T.f. Søvæsen 1957, p. 569-97, ill.).

3635c. + Wimarson, N: En ifrågasatt diversion mot Danmark 1676 - 1677. (Sv. Hist.Tidskr. 1903, p. 1-24).

3635d. + Rouget de St. Hermine, W.: Krigshändelserna i Bohuslän åren 1676-78. Föredrag.
(KKAT 1883, p. l25-4l).

Top

E. 1677. Hostilities in Skåne, Bohus Len, on Rügen, etc.

5636. Pommerscher Kriegs-Postilion oder Kürtye Bechreibung so wol der Pommerschen jüngsten
Unruhe, als auch desselben Landes und darinnen belegenen vornehmsten Städte, voraus der
namhafften Belägerung der Haupt-Festung Stetin, auch der Insul Rügen und darauff durch den
König zu Dennemarck-Norveg gefassten Fusz und erfolgten Actionen. Saizimt Abrissen und
Kupfer-Stüchen. (Leipzig 1677) med 2 planer og 1 træsnit.

3637. Allerunderdanigste Relation til Hans Kongl. Majest. aff Danmarck oc Norge etc. paa huad Maade
Høystbemeldt Hans Kongl. Majestæts Stadtholder oc General ofver Armeen i Norge Hans Høye
Excellentz Herr Ulrich Friderich Gylden Løve haver bemectiget sig den Bye Oddevald saavelsom
den Bye oc Festung Wennerssborg sampt een Afridtsning paa bemeldte Festung oc dens Situation.
(K. 1676) 8 Bider, kort.

3638. Ausfllhrliche Relation welcher Gestalt -- Ulrich Fridrich GuldenLewen die Stadt Marstrand samt
der Fastung Carlstein und allen umbliegenden Schantzen erobert. (K. 4.Aug. 1677) 8 Bilder.

3639. Das blutig-krigende Norden. Das ist: Kurtze Erzählung Des mehrmals zwischen der Königl.
Dännemärkischen in Norwegen unter dem Commando Ihrer hohen Exell. Göldenleu sich
befindenden und der Schwedisch. Armee unter dem Grafen Magnus de la Gardie den 28.Augusti
bey Oddewald vorgegangenen Treffens. Nebst noch mehren eingelangten Posten. (u. st. 1677) 8
Bilder.

3640. Lindgren, Mauritz: Krigshändelserna i Bohun Län under en del af året 1677. (Stkhlm. 1851) 24
Bider. Akad. afh. Upsala.

3641. Kullberg, Nils Axel: Slaget vid Uddevalla år 1677. (Stkhlm. 1851) 15 sider. Akad. afh., Upsala).

3642. Lowzow, H. D.: Slaget ved Uddevalla 1677. (“Værg dit Land” I, Kria. 1894, p. 107-08).

3643. Bergman, E.W.: Magnus Gabriel de la Gardie och krigshändelserna i Bohus Län 1677.
(Hist. Bibliothek utg. af Carl Silfverstolpe V,1879,p.49-96).

3644 + Beckman,Bj.: Ett bidrag till historien om fälttåget i Bohuslan. (Sv. Hist. T. XLVII, 1927,
p. 175-80).

3645. + Jahn F.H.: Stormen paa Ma1mø (25/6 1677). (Mag. f. milit. Videnskabelighed VIII,
1825, p. 423-39).

3646. + Larsen (Liljefalk), A.: Malmø strax efter Roskildefreden og Belejringen i Juni 1677.
(Vort Forsvar ur. 401, 1896).

3647. Relation om deren emillan Kgl. May. till Sverige och Konungen i Dannemarcks
Armeer den 14.Juli 1677 widh Tijrup 1 Mihl ifrån Lands Crona färelupne häfftige
Battaille. (U.st. 1677) 4 bl.

3648. + Mankell, J.: Slaget vid Landskrona d. 14.Juli 1677. (=Sm.f'orf.s "Berättelser
om svenska krigshistoriens rnärkvärdigaste faltslag”, Stkhlm. 1857, p. 776-820)..

3649. + Knorring, E.0.v.: Föredrag med anledning af det 200-år minnet af slaget vid Landskrona
14.Juli 1677. (KKAT 1878, p. 33-53).

3650. + Larsen (Liljefalk), A.: Slaget ved Landskrona den 14.Juli 1677. (Vort Forsvar nr.368, 1895).

3651. Siktberg, Lars Johan: Om krigshändelserna i Jemtland år 1677. (Stkhlm. 1857) 16 sider.
Akad. afh., Upsala.

3652. + Melén, Joh. Gust.: Om Danskernas anfall mot Oland år 1677. (Stkhlm. 1836) 32sider. Akad. afh.

3653. + Jahn, J.H.von: Christiansstads Blocade i Aarene 1677 og 1678 og den danske Armees
Marsch til dens Undsætning. (Milit. Repertorium 2 R IV, 1846, p. 393-454).

3654. Thaulow, Th.: Relationer fra Christiansstads Belejring 1677-78. (Danske Mag. 7 R I,
1936, p. 332-52).

3655. + Stamford, C.v.: Die Feldzüge der Regimenter Ufen Keller und v.Hornumb von
Hessel-Cassel in dem Reichskriege gegen Schweden auf Schonen und auf Rügen 1677 und 1678.
(Cassel 1882) x + 202 sider + 6 bl.

Top

F. 1678-79. The Reconquest of Rügen, Hostilities on all Fronts

3656. Relation von dem Treffen, welches zwischen Graff Königsmarchen und den Dänischen allirten
Troupen unter Gen.Major Rumoren den 8. Jan. 1678 auff der Insul Rügen ahnfern der Neuehr
Schantz auff dem Warcksawer Felde gehalten worden. (Salsund (= Stralsund) u.å.) 8 bl.

3657. Relation om dhen Träffning och bataile, som emellan Feldt Marskalken Greff Königsmarcks
Excell. och the Danaka sampt dheras Allierades Troupper under Gen.Major Rumors Commando
d.8.Jan.d.i.A.1678 uppå Landt Rügen, ey längt efrin Nzfehr Skantz på stora Wachsower Feltet
förelupen och hållen. Som den samme i Stralsund på Tyska tryckt warit och öfwerkommas,
sedermehra förswänskat. (U.st. 1678) 8 bl.

3658. Bericht von der Schwed. Wunder-Courage, 80 durch Eroberung der Insul Rügen von Gen. Graw
von Känigsmarck den 8. u. 9.Jan 1678 ist bey den Dähnen und Derer Alijirten höchst verlustig
gesehen worden. (U.st. 1678) 4 bl.

3659. Kurtze und gründliche Relation von der Insul und Fürstenthums Rügen, wie dieselbe 1677 durch
den Dänischen Einfall verunruhiget, und 1678 im angehenden Jenner von dem Feld-Marschall
Königsmarck befreijt worden, sammt einer ausführlichen lista aller gefangenen Officirer.
(Strahlsund 1678) 12 bl.

3660. Beschreibung der Insul Rügen nebst einer Relation, welcher Gestalt die Kön. Dänische Trouppen
am 12.Sept., und die Chur-Brandenburgische am 13.Dito Ao. 1678 auf selbiger gelandet, und
folgends alle darauf liegende Schantzen erobert. (U.st., u.å.) 4 bl.

3661. Project, welcher Gestalt I.K.M. zu Dännemarck1 Norwägen Gen.Admiral Lieutn. Her Niels Juel
Ordre gegeben, dasz die Kön. Trouppen bey der Descente auf der Insul Rügen an Wittov sich
rangiret Ao. 1678 den 12. Sept. (U.~t., u.å.) 1 bl.

3662. Ihrer Kön.Mai. zu Dännemarck. Norwegen resp. geheimen Rathe und Gen.Admiral Lieutn. Her.
Jens und Niels Juelen allerunterth. Relationes von Eroberung desz Landes Rügen d. 12. und
l4.Sept. 1678
. Sampt einen P.S. von dem Kön. Orlog Schiff die Drey Leven genandt d. 15.Sept.
1678. (K. 1678) 4 bl.

3663. Ihrer Kön. Maj. General Admiral Lieutenants Herrn Jens und Niels Juelen allerunterth. Relationes
von dem wasz ferner auff dem Lande Rügen passiret ist, d. 14., 16. und 17. Sept. 1678
. (K. 1678)
2 bl.

3664. Ausführliche Relation von der Attaque auff Rügen dat. Wittau den l4. Sept. 1678. (U.st. 1678)
2 bl.

3665. Abdruck von der Schwed. Feldmarschaln Hrr. Graf Künigsmarck Relation die Attaque und
Eroberung der Insu1 Rügen betreffendes, dat. Stralsund d. 20.Sept. 1678. (U.st. 1678) 6 bl.

3666. En Dagbog over Kong Cbristian V’s Foretagender i Slutningen (dvs. Aug-Dec)af 1678. Ved
C.v.Krogh. (Danske Mag. 4 R VI, 1886, p. 252-67).

3667. Francke, D.: Die kriegerischen Ereignisse in und bei Stralsund wärend des Jahres 1678.,
(Balt. Studien XXII, 1868, p. 1-21).

3668. Ribbing, Olaf: Då Hisingen var i fiendeland (Juni-Juli 1678). (Göteborgs försvar (IV) 1921, p.
27-36, ill.).

3669. + Fabricius, Knud: “Terror panicus” og Chriatiansstadts Undsætning 1678. (Hist. T. 11 R II, 1949,
p. 467-92).

3670. Ausführliche Relation ausz Gottenburg, von dem Entsatz der Vestung Bohus in Norwegen vom
23.julij anno 1678. Nach dem zu Gottenburg gedruckten Original verfertiget. (U.st., u.å.) 4 sider.

3671. Kort, doch uthförlig Relation, om Bohuus lycklige vundsättiande och dhe danskes neesliga
afwijkande dher ifrån, som skedde den 19., 20. och 21.Julij 1678. (U.st., u.å.) 2 bl.

3672. Relation, huruledes Belägringen för Bohuus, under ... Herr Gref. Gyldenlöws Commando är
företagen; Och på hwad Sätt sedermehra förbte bägge Armeer... äro blefne ifrån Insulen Hijsing,
och theres öffrige poster affdreffne och opshäffne. (Götheborg 1678) 20 sider.

3673. + Kong Christian V's Krigshistorie i Aarene 1678 og 1679, og mere hans Regiering angaaende.
(Suhms Sml. I, 2, 1780, p. l75-209).

3674. + Bergman, G.T.S.: Om krigsrörelserna i Bohus Län åren 1678-79. (Stkhlm. 1851) 20 sider. Akad.
afh. Upsala.

3675. + Barstad, H.J.: En Episode af Gyldenløvefeiden. Relation om hvis som er passeret ved Throndhjem
d. 1.Aug. 1679 i et Slag imellem vores og svenske Tropper udi Aalen. (NMT 1877, p. 412-14).

Top

G. The War at Sea ( The Whole Period together with individual Battles)

3676. + Garde, H. G.: Den skaanske Krig. (=Sm.forf.s “Den dansk-norske Sømagts Historie l535-l700",
K. 1861, p. 255-308).

3677. + Tuxen, J.C.: Den skaanske Krig l675-1679. ("Den danske og norske Sømagt ..", K. 1875,
p. 313-78, ill.).

3678. + Zettersten, Axel: Kriget l675-l679. ("Svenska Flottans Historia, åren 1635-1680", Norrtelje
1903, p. 458-511).

3679. + Ejdem, O. og O.Lütken: Den skaanske Krig 1675-1679. (= Sm. forf.s "Vor Sømagts Historie", K.
og Kria. u. å. p.352- 413, ill.).

3680. Schaffalitzky de Muckadell, C.: Den skanske Krig, 1675-79. (= Sm. forf.s “Haandbog i Nordens
Søkrigshistorie”, K. 1911, p. 176-206, kort).

3681. Wiesener, A. M.: De bergenske defensjonsskibs deltagelse i Gyldenløve-feiden 1675-79.
(Foren. Bergens Sjøfartsmuseum, Årskr. 1930, p. 10-30, ill.).

3682. + Barfod, Halfdan: Den skaanske Krig 1675-79. (=Sm.forf.s"Vor Flaade i Fortid og Nutid", bd. 1,
Fredericia 1941, p. 15~202, ill.).

3683. + Hornborg, Eirik: Koalitionskriget mot Sverige 1675-79. (=Sm. forf.s “Kampen om Ostersjön”,
Stkhlm. 1945, p.212-26, il1.).

3684. Ipsen, P. og C.Briand de Crevecoeur: Den skaanske Krig 1675-79. (Marineforeningen i Danmark,
Lyngby 1949, p. 311-19, il1.).

3685. Udfør1ig og sandfærdig Relation om den seyerrige Seyervinding som Gud allermægtigtigske
haffver forleent H.Kgl.Maj.s til Danmarck etc. Kgl. Orlogs-Flode imod de Suenske den 1.Junii
1676. (Fra “Dan. Paullis Extraord. maanedlige Relationer”) (K. 1676).

3686. Extract-Schreibens des Hrr. Gen.Admiral Trompen an I.K.May. dat. aufm Schiff Christianus
Ovintus d. 5.Junii 1676 die andere gegen die Schvedische Flotte erhaltene Victoria betreffend.
Saavelsom en udførlig Extract aff Admiral Herr Niels Juels Skriffvelse iligemaade til H.K.M. dat.
H.K.M.s Orlogs Skib Chur Printzen d. 9.Junii. (K. U.å.) 2 bl.

3687. General Admiral Trompen Relation (Dat. Christiano Qvinto 5/15). (K. 17.Junii 1676) 2 bl.

3688. + General-Admiral Tromps Rapport om Slaget ved Øland l.Juni 1676. (Danebrog II, 1882,
p. 475-78).

3689. Sjöslaget wid Öland 1676. Efter danska käölor. ("Läisning för Folket", XII, 1880, p. 241-54).

3690. + With, C. L. : "Stora Cronans" Undergang i Slaget ved Øland. (T.f: Søvæsen, Ny R, 1896, p.
134-4l) - Optr. i "Vort Forsvar" nr. 409, 1896.

3691. (Wleugel, Corn): Admiral Niels Juels Indberetninger om den Danske Flaades Foretagender under
hans Anførsel i Aaret 1676. (Nye Danske Mag. IV, 1823, p. 61-71).

3692. + Efterretning om den danske Flaades Foretagende i April, Mai og Juni 1676 (Særtr. af Archiv
f. Søvæsenet, K. 1828, bd. 2, p. 97-144).

3693. (Wleugel, Corn.): General-Admiral Cornelius Tromps Indberetninger om den Danske Flaades
Foretagender under hans Anførsel (1676). (Nye Danske Mag. IV, 1823, p. l04~45).

3694. + Baggesen, (Aug): Bidrag til den danske Søkrigshistorie i 1676. (Archiv f. Søvæsenet XI, 1839, p.
157-73).

3695. + Wimarson, Nils: Admiral Ugglas expedition vinteren 16(75)-76. (Sv. Hist. T. XX, 1900,
p. 341-69).

3696. + Lind, H. D. : Da Tromp var i Vente 1677. En historisk Oversigt. (T. f. Søvæsen 1918, p. 466-89,
5l3-21).

3697. Egentlig Afritzning af det store Søe-Slag, som er holden imellem den Kgl. Danske og Svenske
Flode under Hs. Exc. Hr. Niels Juels og Hr. Hendr. Horns Commando, Aar 1677, d. l. Julii
imellem Falsterboe og Stevens. (U.st. 1677) 1 bl. Med kobberst. plan.

3698. Udførlig Berætning om det andet Søeslag, som imellem Her Niels Juel och Her Henr. Horn
imellem Stefvens OG Fslsterboe den 3.Søndag e. Tr., som var den l. Julij 1677, bleff holden.
(K. l0 Julij 1677) 4 bl. - Også på tysk (S.st. og år) 8 bl.

3699. Relation om det andet oc store Søe-Slag, som er holden i Øster Søen imellem Falsterboe oc
Stefvens d. l. Julii 1677, imellem H.Maj. til Danmarck Skibs-Flaade under Her Niels Juels
Comando, oc den Suenske Flaade, commanderende aff Herr Hendr. Horn. (K. 14.Juli 1677).

3700. + Et Original-Actstykke til Admiral Niels Juels Levnetsbeskrivelse og den danske Søkrigshistorie.
(1/7 1677). (Østs Archiv II, 1824, p. 97-109).

3701. + Noget om den danske Flaades Foretagende i Mai, Juni og Juli 1677. (Archiv f. Søvæsenet III,
1829, p. 1-42)..

3702. Paludan-Mü1ler,C..P.: Søslaget i Kiøgebugt (1/7 1677). (Kria. 1877) 16 sider. (Særtr. af Norsk
Rigstidende 1877).

3703. Theisen, Karl: Den l. Juli 1677. Fjern VI, 1877, nr. 261).

3704. Meyer, J.: Slaget i Kiøgebugt den l.Juli 1677. (Vort Forsvar nr. 232-33, 1889, ill.).

3705. + Lind, H.D.: Om Styrkeforholdet mellem den danske og den svenske Flaade i Slaget paa Køgebugt
l.Juli 1677. (Hist. T. 8 R II, 1910, p. 281-303).

3706. Rockstroh, K.C.: Et Bidrag til oplysning om Slaget i Køge Bugt 1/71677.
(Aarb. udg. af Hist. Samf. f. Kbhvns. Amt 1911, p. 40-60).

3707. + Konow, H.: Mindetale i Anledning af 250 Aars Dagen for Slaget i Køge Bugt den l. Juli 1677.
(T.f.Søvæsen 1927, p. 334-50).

3708. Ravn, Jørgen: Da Niels Juel sejrede i Køge Bugt. (Vi og Verden, 1927, nr. 13, p. 10-11).

3709. + Barfod, J.: Slaget i Køge Bugt den 1.Juli 1677. (T.f. Søvæsen 1952, p. 211-81, ill.).

3710. + Barfod, J.: Slaget i Køge Bugt den. 1 Juli 1677. (K. l952) 78 sider, ill. (Marinehist. Selsk. nr. 1).

3711. Bokkenheuser, Chr.: Kiøge Bugt. (Kampene 1677 og 1710.) (Aarb. f. Hist. Samf. f. Præst. Amt
XXI, 1932, p. 11-18, ill. Det 10.danske Hjemstavnsstævne i Køge. Næstved 1932, p. 75-82, ill).

3712. + Holck, P.: DRAKENs erobring og taktiske betragtninger vedrørende slaget i Køge Bugt l.juli
1677. (T.f. Søvæsen 1953, p. 513-86, ill., kort).

3713. + Barfod, J.: Historieforskning og kildekritik vedrørende slaget i Køge Bugt 1.juli 1677.
(T.f.Søvmsen 1954, p. 67-87, 194 - 208).

37l4. + Holck, P.: Fortsatte betragtninger vedrørende slaget i Køge Bugt l.juli 1677.
(T.f.Søvæsen 1954, p. 177-93).

3715. Kort Relation om den Rencontre, eom H.K.M. aff Danmarck Orlog-Skib Delmenhorst oc Fregatten
den flyfvende Hiort, paa deris Ilidseyling til Kiøbenhaffn fra Borringholm hafver hafft med 5
Svenske Orlog-Skibe sampt 1 Gallioth den 3.May 1679; extraheret aff de derpaa commanderende
Søe-Capitainers N. Lauridtzen Barfods och Bagge Knudsen Buskis udi Admiralitætet gjorde
skriftlig oc mundtlig Rapport.
(U.st., u.å.) 2 bl.

3716. Relation von dem, was zwischen zwey Dänischen und fünf Schwedischen Orlog-Schiffen im
Gesichte der Insul Bornholm, ahnfern Rönne, vorgefallen Ao. 1679 den 3.May. (U.st., u.å.) 4 bl.

3717. + Bruun, Chr.: Niels Juel og Hollænderne. (Danske Sml. 2 R I, 1871-72, p. 1-120) - Også som
særtryk (K. 1871) 120 sider.

3718. + Barfod, Halfdan: Niels Juel. (Danmark III, 1943, nr. 7, p. 193-202, ill.).

3719. + Garde, H. G.: Niels Juel. (K. 1842 ) 150 sider.

3720. + Güntelberg, A.:. Niels Juel. (K. 1897) 192 sider, ill., kort.

3721. + Liebe, Poul Ib: Niels Juel som Landkriger (1676-78). (T. f. Søvæsen l972, p. 429-40, ill.).

Top

H. Snaphanere, Friskytterne
( Name given to insurgents in Skåne who fought against Swedish occupation, often with Danish support.)

3722. + Hansgaard, H.C.: Af Gøngernes og Gøngehøvdingernes Saga. (Århus l956) l88 sider, ill., kort.

3723. Sturzenbecher, O.P.: Snapphanarne. (Skåne, Gammalt och Nytt 1.serien, 1853, nr. 8-l0).

3724. (Weibull, Martin): Skånska kriget och snapphanefejden 1676-79. Samtida berättelser och
aktstycken. (S.t.Skånes hist. 1871, tr. 1872, p. 60-113).

3725. + Sørensen, Charles: Den lille krig. Episoder fra den skånske Fejde l675-79. (Danebrog III,
1883, p. 454-58).

3726. Snapphanarne i Halland 1679. Bref af landshöfdingen i Halland Sven Andersson Ranok
(9/11 1679). (Skånska Sml. 1891, I, 1, p. 54~56)..

3727. Weibull, Martin: Snapphaneväsendet i Sydskåne i året 1677. (Skånske Sml.l93, III, 2, p. 1 - 9).

3728. Stille, Arthur: Uggleherarne. Från Snapphanetiden. (Lund 1896) 14 sider.

3729. Johnsson, Pehr: Bidrag till Snappbanerörelsen i Halland 1676-79. (Falkenberg 1908) 3 sider.

3730. Johnsson, Pehr: Snapphanefejden. Brev och anteckningar. (Örebro l9l0) 248 sider, reg.

3731. Sørensen Per: Friskytterna (Snapphanarna) under skånska kriget (l676-79). Deres organisation
och militära betydelse. (Karolinska förb. årsbok 1916, tr. 1917, p. 1-75).

3732. Johnsson, Pehr: De skånska snapphanefejderne. En historisk öfversikt.
(Läsning för svenska folket", 1919, p. 34-60).

3733. Viktor, E.: Ryssberget och snapphanarne (1677-79). (Blekingeboken VI, 1928, p. l59-68, ill.).

3734. Sörensson, Per: Snapphanor-friskyttar under Karl XI's skånska krig. (Landstormsmannen
XIII, 1930, p. 280-84).

3735. Lundblad, Per: Snapphanekriget i södra Halland. (Sydhalländsk bygd 1932, p. 14-19).

3736. + Åberg, Alf: Snapphanerna. (Stkhlm.l951) 178 sider, ill.

3737. Åberg, Alf: Snapphanefejden. En översiktlig framstä1lning. Hallands
Hembygdsförbunds Årsskrift. Vår Bygd 36. 1951, p.38-66).

3738. Norling, N.S.: Patriot eller stråtrbövare? En studie över snapphaneproblemet.
(Byahornet, 11, 1952, p. 115-18).

3739. + Fabricius, Knud: Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige. 3.Del. Skåningerneunder
Skånske Krig. (K. 1952) 242 + (26) sider, kort.

3740. Hel1berg, Folke: I friskyttarnas spår. Snapphanekulor i Örkened. Byahornet, 1 ,
1959, p. 864-68).

3741. Edvardsson,Vigo: Loshultskuppen 1676. (Hässleholm 1960) 173 sider.

3742. + Hedwall, Anders: Skånska Friskyttechefer 1676-79. (K. 1962) 24 sider. (Udg. af Dansk-
Skaansk Forening).

3743. Liljenberg, Carl-Gustaf: Krig och Ofredsår vid Riksgränsen. (Osby Hembygdsförening 4,
1963, p. 131-197).

3744. + Liljenberg, Carl-Gustaf: Osby-Loshults bondevakt och friskytteandel - den största i
Skåneland under skånska kriget. (Osby hembygdsförenings Årsbok 4, 1963, p. 203-211).

3745. Hedwall, Anders: Krigskommissarie Sven Erlandssons Promemoria om Snapphanar.
(Medd. fra Dansk-skaansk Foren. XVII, 1964, p. l9-23).

3746. + Hedwall, Anders: Tullsagra Simon alias Simon Snapphane. En skånsk frihet skämpe.
(1966) 44 sider, ill. - Udg. af Dansk-Skaansk Forening.

3747. Danielsson, Ewald: Snapphanekriget. En historisk återblick och en liten revidering av
gängse uppfattningar. (Byahornet 19, 1960, p. 1011-1012).

3748. + Jensen, Børge O.: Snaphaner og friskytter (1675-79). (Hjv. 1966, nr. 1, p. 14-16, 22, ill.).

3749. + Edvardsson,Vigo: Snapphanekriget 1675-1679. Bd. I - II. (Broby 1974/75) 194 + 189 sider, ill.

3750. Åberg, Alf: Snapphanebygd. Uddevalla 1975.

Top

 


www.000webhost.com