The Wars with Sweden 1657-1660

Table of Contents

A. BOTH WARS (OVERVIEW WORKS - GENERAL)

a) Descriptions, Remembrances, etc. from the whole or greater part of the period. 

b) Individual Areas of the Country and Localities during the whole or greater part of the period.

c) War at Sea.

B. The 1657-58 War (Overview Works, etc.)

a) Hostilities in Northern Germany and Jutland (Jylland) together with the Crossing to Fyn.

b) Crossing of the Great Belt together with Hostilities on Lolland-Falster and on Zealand (Sjælland)

c) Hostilities in Skåne and Halland and in Norway

d) War at Sea

C. The 1658-60 War (Overview Works etc.)

a) The Siege and Defense of Copenhagen together with Hostilities on Zealand (Sjælland)

b) The Storming of Copenhagen, 11 Feb 1659

c) Bornholm’s Liberation

d) Swedish Operations against Lolland-Falster, Møn and Langeland

e) The Swedes are driven from The Duchies and Southern Jylland

f) The Reconquest of Fyn

g) Hostilities in Norway

h) The War at Sea

i) Gøngerne

Return to Bibliographies Table of Content

 

A. BOTH WARS (OVERVIEW WORKS - GENERAL).

3219. + R.M. (= Roger Manley): The History of the late Warres in Denmark. Comprising all the
Transactions, both military and civil; during the differences betwixt the two Northern Crowns
in the years 1657, 1658, 1659, 1660. Illustrated with several maps. (London 1670).

3220. (Meadows, Philip): A narrative of the principal actions occurring in the War betwixt Sweden and Denmark before and after the Roschild Treaty: with the counsels and measures by which those actions were directed. Together with a view of the Swedish and other affairs, as the stood in Germany in the year 1675 with relation to England. (London 1677).

3221. + v. Pufendorf, Samuel: Sieben Bücher von denen Thaten Carl Gustavs
Königs in Schweden. (Nürnberg 1697) 734 sider + talr. kobberstik - (Orig. Udg. på latin, "De rebus a Carolo Gustavo Gestis", udkom i 1696) - På svensk: Sju böker om konung Carl X Gustafs bragder". Ofversatta av Adolf Hiliman. Bd. I (Stkhlm. 1913) VIII, 406 sider, 83 tvl., ill. - Bd. II (Stkhlm. 1915) 294 sider, 43 tvl., ill.

3222. + Nyerup, Rasm.: Efterretninger om Kong Frederik den Tredie og de mærkværdigste i Danmark og Norge under hans Regiering indtrufne Begivenheder. (K. 1817) 456 sider.

3223. Berg, Jens Chr.: Samlinger til Krigens Historie 1657-60 i Norge under Kong Frederik III.
(Saga I, Chria. 1816, p. 39-l52).

3224. + Vaupell, Otto: Krigene 1657-60. (= Sm. forf.s "Den dansk-norske Hærs Historie", bd. I, 1872, p. 20-48, ill.).

3225. + Dolleczek, Anton: Der österreichisch-polnische Auxilarkrieg gegen Schweden (1657-l66O). (Osterr. Milit. Zeitsch. 1886, p. 17-47).

3226. Haumant, Emile: La guerre du Nord 1655-1660. (Paris 1893) XIV, 319 sider.

3227. + Rockstroh, K C : Krigene 1657-60. (= Sm. forf.s; “Udviklingen af den nationale Hær i Danmark i det 17. og 18. Aarhundrede”, K. 1909, p. 247-405).

3228. + Nieuwenhuis, P N.: Krigene 1657-58 og 1658-60. (= Sm/forf.s “Krigsproblemet”, K. 1913, p. 79-109).

3229. + De svenska härarnas marschruter under Karl X Gustavs fälttåg. Erik Dahlberghs diarium
1655-1660. (Medd. från kungl. krigsarkivet III, 1925 - Om de danske felttog: p.105-32).

3230. + Holm, T.: Karl X Gustavs danska krig (1657-60). (Sm. forf.s "Oversikt över Sveriges krig under 1600-Talets senare hälft", Stkhlm. 1927, p. 66-129, ill.).

3231. + Stevns, Arne: Krigene 1657-58 og 1658-60. (=Sm.forf.s “Vor Hær i Krig og Fred”, bd. 1, Fredericia 1942, p.425-72, ill., kort).

3232. + Åskgaard, Finn og Gunnar Olsen: En Kamp for Livet. Svenskekrigene 1657-60.
(K.1958) 22~ sider, ill.

3233. + Willadsen, Poul: 1658 - 1659 - 1660. (K. 1959) 24 sider, ill. (= Medd. fra Dansk-Skaansk Forening X).

3234. + Torstendahl, R.: Svensk krigsförsörjning och underhållstjänst i Danmark 1657-60.
(Aktuellt och historiskt 1961, p. 24 -76, ill.).

3235. + Stade, Arne (red.): Carl X Gustaf och Danmark. Källkritik och krigshistoria.
Carl X Gustaf-Studier 1. (Kristianstad 1967) 447 sider, kort.

3236. + Johnsen, Arne Odd: Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland 1657-58.
(Oslo 1967) 356 sider, ill., reg. (Carl X Gustav-studier 2).

3237. + Opitz, Eckardt: Österreich und Brandenburg im Schwedisch-Polnischen Krieg l655-l660. Vorbereitung und Durchführung der Feldzüge nach Dänemark und Pommern.
(Boppard am Rhein 1969) X , 361 sider, ill., reg. = Wehrwissenschaftlicher Forschungen. Abt.
Militärgeschichtliche Studien 10.

Top

a) Descriptions, Remembrances, etc. from the whole
or greater part of the period

3238. + Hammerich Fr.: Carl X Gustav i Danmark. (Sm.forf.s “Christiern den Anden i Sverige og Carl X Gustav i Danmark, K. 1847, p.117-268).

3239. Molbech E.: Et historisk Tilbageblik paa Fredsslutningen i Kjøbenhavn 1660, med dens Aarsager i foregaaende Begivenheder. (K.1849) 96 sider.

3240. + Adler,C.: Stormen paa Kjøbenhavn; eller Frederik den Tredie i sin Rede. Et historisk Maleri. (Om hele Krigen 1657-60). K. 1857) 256 sider.

3241. + Brevskaber, nærmest vedr. Svenskekrigen 1657-1660. (Aarsberetn. fra Geheimearch. VI, 1876-82, p. 226-57).

3242. + Eberstein, L.F.von: Bescbreibung der Kriegsthaten des General Feldmarschalls Ernst Albrecht von Eberstein. (Berlin 1892) 272 sider + 5 pl.

3243. + Larsen (Liljefalk), A.: Ulrik Kristian Gyldenløve. (= Sm. forf.s “Dansk-norske Heltehistorier 1648-1700”, K. 1894, p. 1-28, ill.).

3244. + Larsen (Liljefalk), A.: Hans Schack. (= Sm. forf.s "Dansk-norske Heltehistorier 1648-1700", K. 1894, p. 45-68, ill.).

3245.+ Larsen (Liljefalk), A.: Niels Pallesen Rosenkrans. (= Sm. forf.s "Dansk-norske Heltehistorier 1648-1700", K. 1894, p. 81-98, ill.).

3246.+ Lundström, Herman (udg.): Erik Dahlberghs Dagbok (1625-1699). (Stkhlm. 1912) XXIV + 286 + XXXVII + (3) sider, ill., kort.

3247. Sjöberg, N. (udg.): Johan Ekeblads bref. Med anmärkningar, rättelser och tillägg samt register utarbetade efter utgifvarens död. II "Från Karl X's fålttåg samt lifvet i hufvudstaden".
(Stkhlm. 1915) 484 sider, 8 tvl., reg.

3248.+ Smith, Otto: Et norsk kompani i Danmark 1658-60. (NMT 1932, p.161-65).

3249. Villius, Hans: Erik Dahlberghs relationer om danska kriget 1657-58 (Scandia XXI, 1955, p.87-124).

3250. Weibull, Carl Gustaf: Freden i Roskilde den 26.februari 1658. (Stknlm. 1958) 206 sider, ill.

3251. Tessin, Georg: Die deutschen Regimenter der Krone Schweden. Teil I: Unter Karl X Gustav (1654-1660). (Kbln Graz 1965) 556 sider.

3252.+ Stade, Arne: Erik Daulbergh och Carl X Gustafs krigshistoria. (Stkilm.1967) 449 sider, ill., reg. (Carl X Gustaf-studier 3).

Top

 

b) Individual Areas of the Country and Localities
during the whole or greater part of the period.

3253. Michelsen, E.: Die Kriege von 1657-1660 und der grosse Kurfürst in Schleswig-Holstein,
besonders an unserer Westküste. (Mitth. d. Nordfries. Ver. f. Heimatkunde 1903-04, p. 145-79; 1905-06, p. 32-50).

3254. Wolff A.: Flensburg in den Kriegsjahren 1657-1660. Z.f.S.-H.-L. Gesch. XX, 1890, p. 81-130).

3255. Adler, Peter: Ribe By under Krigen 1657-1660. Ribe Skoleprogr. 1838) 109 sider.
(= "Efterretn. ang. Byen Ribe", 6. Saml.).

3256.+ Olsen, J.: Varde og Omegn i Tidsrummet 1649-60, særligt m.H.t. den svenske Krig 1657-1660. (Sml. t. jydsk Hist. 2 R IV, l89-95, p. 467-511).

3257.+ Pedersen, Viggo: Krigene med Sverige 1657-60 og de Allierede i Jylland.
(= "Fremede Tropper i Jylland i 17.Aarhundr.", Hist.Archiv 1871, II, p. 477-509).

3258.+ Rørdam, H.F.: 0m Skansen ved Hals i Svenskekrigen 1657-59. (Sml. t. jydsk Hist. VIII, 1880, p. 364-70).

3259. Riemann, Peter: Da Svensken var Landet Mægtig. Træk fra Jylland under Besættelsern 1657-60. (Fortids Veje 1948, nr. 2, p. 11~30).

3260.+ Klitgaard,C.: Nordjylland i Svenskekrigen 1657-60. (Jyske Sml. Ny Række, III, 2, 1955, p. 93-113).

3261. Klitgaard,C.: Vendsyssel under Svenskekrigen 1657-60. (Vends. Årb. XXI, 1956, p. 65-1l4).

3262. Rasmussen-Søkilde, N.: Fra Karl Gustavs Indfald i Fyen (1658-60). (Sml. t. Fyens Hist. X, 1890, p. 1-39).

3263.+ Rasmussen, H. (udg.): Fra Svenskekrigen. Uddrag af Vedel Simonsens efterladte Optegnelser. (Særtr. af “Fyens Stiftstidende”). (Odense 1906) 55 sider.

3264.+ Blomberg,Aage Fasmer: Fyns vilkår under Svenskekrigene 1657-1660. (Odense 1973) 698 sider, ill.

3265.+ Rockstroh K C.: Møens Forsvarsordning i Krigen 1657-60 og samme Ø’s Forsvar 1658-59 samt nogle Bemærkninger om Hærplanen af 1652. (Vort Forsvar nr. 711-13, 1908) - (Også særskilt, K. 1908) 52 sidr.

3266. Rockstroh K C.: Møns Forsvar under Svenskekrigen 1657-60. (Fædrelandet XI, 1911, p. 284-85, 328-31, 338, ill.).

3267.+ Lil]efalk, Axel: Bidrag til Laalands og Sjællands Historie under Svenskekrigen 1657-60, særlig Nakskovs Belejring. (Fra Archiv og Museum IV, 1909-10, p. 1-68, 384-91).

3268.+ Rockstroh K C.: Sydsjælland under Svenskekrigen 1657-60. (Aarb. f. Hist. Samf. f. Præstø Amt I, 1912, p. 1-37).

3269. Rockstroh, K.C.: Samsø under Svenskekrigen 1657-60. Særlig belyst ved Tingbogen for Samsø 1657-61. (Aarb. udg. af Hist. Samf. f. Aarhus Stift III, 1910, p. 1-62).

3270.+ Rist, Jonas: Fridrichshalds Ære-Krands bestaaende af de fem Års, nemlig 1658, 59 og 60, samt 1716 og 1718, fiendtlige Indfald og Beleiringer. (K. 1809) 12~ sider.

3271.+ Nielsen,Yngvar: De nordenfjeldske Begivenheder i Aarene 1657-60. (Kria.1868) 59 sider - (Progr. f. Nissens Latin- og Realskole).

3272.+ Nielsen, Yngvar: Kampen om Trondhjem 1657-60. (Trondhjem 1897) 177 + (1) sider.

3273. Tiselius, Carl A.: När Bohuslän blev svenskt. Skildringar från striderna i Bohuslan 1657-1660. Göteborgs försvar X, 1927, p. 34-54, ill.).

3274.+ Ohlander, C.: Det egentliga Sveriges färsvar mot Danmark-Norge under Carl X's danske krig 1657-60. (Uppsala 1904) XVI, 277 sider.

3275. Zeeh, Erik: Västkustens försvar under den avgörande kampen mellan Sverige och Danmark. (Göteborgs försvar XXI, 1938, p. 37-46).

Top

c) War at Sea

3276. + Garde, H G.: Svenskekrigene 1657-60. (= Sm. forf.s "Den dansk-norske Sømagts Historie l535-1700", K. 1861, p. 221-39).

3277. + Tuxen, J. 0.: Krigen med Karl Gustav 1657-60. ("Den danske og norske Sømagt ...", K. 1875, p. 287-310, ill.),

3278. + Lind H. D.: Frederik III's Sømagt. Det dansk-norske Søværn~ Historie 1648-1670.
(Odense 1896) 331+ sider + 1 pl.

3279. + Eidem, 0. og 0.Lütken: Krigen med Karl Gustav 1657-60. (=Sm. forf.s "Vor Sømagts
Historie", K. og Kria. u.å., p.319-51, ill.).

3280. + Zettersten, Axel: Kriget 1657-1660. ("Svenska Flottans Historja åren 1635-1680", Norrtelje 1903, p. 400-442, ill.).

3281. + Barfod, Halfdan: Sundkrigen 1657-58, og den anden Sundkrig 1658-60)
(= Sm. forf.s "Vor Flaade i Fortid og Nutid", bd. 1, Fredericia 1941, p. 138-51, ill.).

3282. + Larsen (Liljefalk), A.: Henrik Bielke. (= Sm. forf.s "Dansk-norske.Heltehistorier 1648-1700", K. 1894, p. 29-41+, ill.).

3283. Larsen, Kay: København som Kaperrede (1657-60). Efter utrykte kilder.
(Kritisk Ugerevue nr. 853, 854, 855, 856, 857 og 859, 1934).

3284. + Hornborg, Eirik: Sveriges krig mot Danmark och Holland 1657-60, (= Sm. forf.s "Kampen om Östersjön", Stkhlm. 1945, p. 199-212, i11.)

3285. Schaffalitzky de Muckadell, C.: Dansk-svensk krig, l657~1660. (= Sm. forf.s "Haandbog i Nordens Søkrigshistorie", K. 1911, p. 153-76, kort).

3286. + Askgaard, Finn: Kampen om Østersøen 1654-60. (K. 1974) 652 sider, ill.

Top

 

B. The 1657-58 War (Overview Works, etc.)

3287. + (Baggesen,A.): Krigen 1657-1658. (“Ledetraad ved Forelæsningerne over Danmarks Krigshistorie......”. II hft., l834, p. 266-80).

3288. + Fridericia J.A.: Den første Krig med Sverig (Juni 1657 til Febr. 1658)
(= Sm. forf.s “Adelsvældens sidste Dage", K. l894, VI Bog, p. 263-320).

3289. Natt och Dag, S.: Från Östersjöpolitikens dagar. 4: Carl Gustafs första krig mot Danmark.
(Ill. Militärrevy III, 1902, p. 466-84, ill.).

3290. + Carlbom, J.L.: Karl X Gustav. Från Weichseln till Bält. Tåget över Bält och Freden i Roskilde 1658. (Stknlm. 1910) VI, 596 sider, ill. reg.

3291. + Holm,Torsten: Första danska kriget. (Sm.forf.s "Översikt över Sveriges Krig under
1600-Talets senare Hälft", Stkhlm. 1927, p. 66-106).

3292. Vilius, Hans: Erik Dahlberghs relationer om danska kriget 1657-58. (Scandia XXI, 1953, p. 87-124).

Top

a) Hostilities in Northern Germany and Jutland (Jylland)
together with the Crossing to Fyn.

3293. Kurze jedoch warhafftlige Relation, was unter des Herren Andreas Billen etc. General Comando und Conduict, durch die Ihre untergebene Armee im Hertzogthumb Brehmen biszhero vorgenommen und verrichtet worden. (K. 1657) 4 bl.

3294. Continuation, was weiter im Hertzogthumb Brehmen fürgelauffen. (K. 1657) 2 bl.

3295. Ubergebung der Festung Bremer-Förde an I.Kön. May. von Dannemarcken und Norwegen etc. (K. 1657) 2 bl.

3296. + Vaupell, 0. (udg.): Mærkelige Beretninger fra Rigsmarsken Anders Bille og de to kommissærer Kai og Ditlev Alefelt om den danske Hærs Tilstand Juli 1657 ved Krigens
Udbrud, samt Anrsagen hvorfor den flygtede. ( Danske Sml. V, 1869-70, p. 379-83).

3297. + Rockstroh, K.C.: Indledningen til Krigen 1657 samt Krigsbegivenhederne i Elbegnene indtil Udgangen af September nævnte Aar. (Hist. T. 7 R VI, 1906, p. 366-512).

3298. Völliger Bericht wegen Eroberung Friederichs-Oede, nebenst Specification aller Gefangenen, eroberten Stücken Munition, Proviant etc. Aus des Hn. Lieutenant Royal Wrangels Schreiben extrahirt. (U.st. 1657) 6 bl.

3299. Gründliche Relation von der Stadt und Festung Friderichsöde, welcher gestalt die Schwedischen dieselbe mit sturmender Hand erobert und einenommen (24. Oct. 1657). Nebenst der Copia des Vergleichs zwischen I. Hochf. Gn. zu Münster und die Stadt Münster, so
placitiret den 21.Oct. (1656). (U.st., U.å.) 2 bl.

3300. Extract Schreibens aus Friederichsöde s.d.28.Oct. (1657). (U.st., u.å.) 4 bl.

3301. + Meidell, Fr.: Krigen i 1657 indtil Frederiksoddes fald. (= Sm. forf.s “Fra Enevældens
Dæmring i Danmark", K. 1881, p.104-168).

3302. + Bennedich, C: Fredriksodde. (Vårt Försvar, 1907, p. 72-81).

3303. G.E.: Frederiksoddes intagande d. 24. Okt. 1657. (“Vårt fosterland och dess försvar", 1907, nr. 22, p. l2-l4; nr. 23, p. 10-11).

3304. + Liljefalk, Axel: Frederiksoddes første Dage og Carl Gustafs Overgang over Lille Belt.
(Vejle Amts Aarb. 1907, p. 1-68).

3305. + Nielsen, 0.: Forsvaret af Thy og Vendsyssel 1657. Brev fra Oberstløjtnant Niels Lykke til
Rigens Marsk Anders Bille. (Danske Sml. I, 1865-66, p. 29-33).

3306. + Trojel,F.V.: En historisk Notits fra Svenskekrigen 1657. (Hist. Arkiv 188l, I, p. 159-60) - Om kampen ved Nabe.

3307. + Gaardboe, A. Peter: Svenskerne som Fjender i Vendsyssel i 1657 og 58.
(Sml. t. jydsk Hist. IX, 1882, p. 136-66).

3308. + Rockstroh, K.C.: Bemærkninger vedr. enkelte Afsnit af Krigen i Jylland 1657.
(Hist. T. 7 R III, 1901, p. 118-49).

3309. + Lidt om Krigen i Jylland 1657-58. (Sml. t. jydsk Hist. 3 R IV, 1905, p. 224 - 44) - B1.a. om forskansningerne ved Agger og kampen ved Nabe.

3310. + Rockstroh, K.C.: Endnu en Gang Thyborøn-Agger Tangen 1657. (Sml. t. jydsk Hist. 3 R IV, 1905, p. 452-63) - Jf. Nr. 3309.

3311. (Hald, P.L.): Kampen ved Nabe ( 3.Oct. 1657). Efter P.Moldrups Manuskript.
(Hist. Aarb. f. Thisted Amt VII, 1937, p. 372-79).

3312. Relation welcher Gestalt die Insul Fühnen negst Göttlichem Beistande durch I.Kön.May. zu Schweden Waffen, glücklich emportiret worden, am 30.Jan. 1658.
(U.st., u.å.) 4 bl.

3313. Petersen, N.M.: Dansk og svensk Beretning om de Svenskes Overgang til Fyen i Januar 1658. (Danske Mag. 3 R II, 1845, p. l04 -1l).

Top

b) Crossing of the Great Belt together with
Hostilities on Lolland-Falster and on Zealand (Sjælland)

3314. Relation öfwer thet som sigh uthi Kgl. Maytz. Expedition på Fyen och Seeland tildragit hafwer, ifrån thet H.K.M. affreste ifrån Wismar d. 5.Jan. til thess H.K.M. kom heem til Götheborg d. 23.Martij 1658. (Stknlm. 1658) 8 bl. - (U.st., u. å.) l4 bl. - (Götheborg 1658) 10 bl.

3315. + Riese, August: Carl X Gustav's Kriegszug Uber das Eis gegen Kopenhagen 1658.
(Berlin 1861) 85 sider, 6 blg.

3316. Markell, I.: Öfvergången af Stora Bä1t i. februari 1658. (Stkhlm:1865) 46 sider, ill.

3317. Stichler, C.: Em schwedischer Reiter Feldzug auf dem Eis im Beginne des Jahres 1658.
(Neue militär. Blatter XXXVII, 1891, p. 464-82, 505-12, i1l.).

3318. C.F. (= C.Forsstrand): Tåget öfver Bält. (Vårt fosterland och dess försvar", 1906, nr. 4-6)

3319. Ros, G.: Tåget öfver Bält och slaget vid Hälsingborg. (Linköping 1910) 25 + (1) sider.

3320. + Carlbom J.L.: Karl X Gustav, Bält och Roskilde. (Stkhlm.1912) VIII + 118 sider, 2 kort, ill.

3321. + Björlin, Gustaf: Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid Övergången av Stora Bält. (Stkhlm. 1921) 48 sider.

3322. Meier, Valdemar: Om den svenske Hærs Overgang fra Fyen til Laaland 1658.
(Aarb. f. Hist. Samf. Odense og Assens Amter III, l922, p,124-29).

3323. + Björlin, Gustaf: Karl X Gustaf och Erik Danlbergh vid övergången av Stora Bält. (Stkhlm. 1921) 53 sider.

3324. + Munthe, L.W:son: Karl X Gustaf och Erik Dahlbergh vid övergången av Stora Bält. (T. i fortifikation XLV, 1922, p. 41-48).

3325. Hylmö, Hans: "Nu bror Friederich skola vi talas vid på god svenska". Tåget över Bält.
("Från Engelbrekt till Fänrik Stål", 1949, p. 34 -42, ill.).

3326. Weibull, Curt: Tåget över Bält. (Scandia, 1949, p. 1-35).

3327. + Enger, P.H.: Erik Dahlbergh vid Stora Bält. Tidskr. i Fortifikation, 4.hft. 1949, p. 109 - l19).

3328. + Hylmb, Hans: Tåget över bält. (Bemærk. t. nr. 3326). Sv. Hist. T. 2 R, 1950, p. 37-57).

3329. + Carlsson, E.: Erik Dahlbergh och Övergången av Stora Bält. (Sv. Hist. T . 2. R, 1951, p. 14-54).

3330. Villius, Hans: Operation Själland augusti 1658. (Scandia XXII, 1953-54, p. 22-40).

3331. + Stade, Arne: Natten före natten före tåget över Bält (1658). ( “Aktuellt och Historiskt”, Stkhlm. 1957, p. 5 - 39, ill.).

3332. + Lauring, Palle: Trehundredåret for tåget over Bælt. ( Fra Kbhvns. Amt 1957, p. 11-30).

3333. + Stade, Arne: Krigsrelationen om Tåget över Bält. Den samtida svenska propagandalitteraturen i källkritisk belysning. (Karolinska förb. årsbok 1962, p. 7-84).

3334. + Stade, Arne: Krigsrelationen om Tåget över Bält. ( “Carl X Gustaf Studier”, I, Carl X Gustaf och Danmark, p. 67-140, Kristianstad 1965).

3335. + Stade, Arne: Recognosceringen av Langelandsbältet. Ett förtydligande. ("Carl X Gustaf Studier", I, Carl X Gustaf och Danmark, p. 141-184, Kristianstad 1965).

3336. + Roggert,P.: Tvende Stykker til den danske Krigs-Historie, indeholdende 1) Nachskous Overgivelse til de Svenske i Aaret 1658 .......... 2) Nachskous Overgivelse til de Svenske efter 13 Ugers udstandne Beleiring i Aaret 1659. (K. 1775) 144 sider.

3337. + Nielsen,O.(udg.): Oberst H.V.Boths Beretning om Nakskovs Overgivelse (febr. )1658 (Danske Sml. I, 1865-66, p. 33-39).

3338. + Friis J.J.F.: Nakskovs tvende Overgivelser. (Hist.Archiv l870, II, p. 133 -73).

3339. Bang, P.C. (udg.): Beretning om Nakskovs Overgivelse 1658. Af Kommandanten Francois Edmondt. (Danske Mag. 5 ~ III, 1893, p. 71-88).

3340. Villius, Hans: Naskovs kapitulation 1658. Källkritisk granskning. (Scandia XX, 1950, p.
273-82).

3341. + Hallendorff, Carl: Karl X Gustaf på Sjælland 1658. (Stkhlm. l908) 35sider + 23 illustrationsbilag.

Top

c) Hostilities in Skåne and Halland
and in Norway

3342. + Stille, Arthur: Fälttåget i Skåne och Halland 1657. (Hist.T.f. Skåneland, II, 1904-08, p. l05 - 2l6, ill.).

3343. Rijtzeholm den 1.Oct. 1657 (Krigsberetning).
(K. 1657) 1 bl.

3344. Sandferdige Relation om huis som er passeret den 2.Oct. ved Cantersöen i Halland, imellem den Danske oc Svenske Armee, forfalden Slag oc Gefegt. (K. 1567 - dvs. 1657) 4 bl.

3345. Extract Schreibens, aus dem Königl. Dannemärkischen Feldlager in Halland, von 5.Oct. 1657. (K. 1657) 4 bl.

3346. + Johnsen, A. O. : Krabbekrigen og gjenerobringen av Jämtland 1657-1658. Utg. av Försvarets krigshistoriske avdeling. (Oslo 1967) 356 sider, ill., kort. Bibliografi side 339-49.

Top

d) War at Sea

3347. Warhafftige Relation om den Treffen som er foregangne i Øster Søen, imellem den Danske Floede 24 Orlog Skibe sterck, oc den Svenske som bestoed aff 34 Orlog Skibe imellem Bornholm oc Jasmund (12.Sept.). (K. 1657) 2 bl.

3348. Brioka C F.: Efterretninger om den danske Flaade i Efteraret l657.
(Danske Mag. 5 R III, 1893-97, p. 115-51).

3349. + Bergman,Ernst: Flottan och Operation Själland 1658. ( “Aktuell och Historisk, Stkhlm. 1959, p. 111-54, ill.).

3350. + Bergman, Ernst: Kompaniskeppen i Göteborg och den danska blockaden 1657.
("Carl X Gustaf Studier", I, Kristianstad 1965, p. 197-219).

3351. + Bergman,Ernst: Carl X Gustaf och Flottan 1657-1658. (“Carl X Gustaf Studier”, I, Carl X Gustaf och Danmark, p. 121-251, Kristianstad 1965).

Top

C. The 1658-60 War (Overview Works etc.)

3352. + (Baggesen, Aug.): Nationaikrigen 1658-1660.
(“Ledetraad ved Forelæsningerne over Danmarks Krigshistorie...”, II hft., 1834, p. 280-314).

3353. + Sørensen,S.A.: Carl Gustavs Overfald paa Danmark 1658. (Vort Forsvar nr. 39, 1882).

3354. + Eberstein, L.F.von: Kriegsberichte d. königlich dänischen Generalfeldmarschalls Ernst
Albrecht von Eberstein aus d. zweiten schwedisch-dänischen Kriege. (Herausgegeben nach
Briefen u. urkundlichen Aufz. im K. Reichsarchive zu Kopenhagen und im K.Geheim
Staats-Archive zu Berlin von L.F.von Eberstein). (Berlin 1889) 93 sider + (1) - (2.Ausg. 1891)
488 sider, reg.

3355. + Fridericia, J. A.: Den anden Krig med Sverig (Aug. 1658 til Maj 1660).
(= Sm. forf.s "Adelsvældens sidste Dage", K. 1894, VIII Bog, p. 351-488).

3356. + Sørensen, S.A.: Kjøbenhavns Belejring og Fyens Gjenerobring. Skildringer fra
Carl-Gustavs-Fejden 1658-59. (K. 1896) VIII + 195 sider, ill.

3357. + Roessel: Vor 250 Janren. (Om Brandenburgs Deltagelse i Krigen 1658-59).
(Milit. Wochenblatt XCIII, 1909, nr. 125, 135, 149-51; XCIV, 1910, nr. 4, 17-19, 38-39, 71-73, 85-86, 11?, 127-28, 141, 149-50, ill.).

3358. + Holm, Torsten: Andra danska kriget.
(Sm.forf.s"Oversikt bver Sveriges Krig under 1600-Talets senare Hälft", Stkhlm. 1927, p.
106-129).

3359. + Lassen, Aksel: Skæbneåret 1659. (Århus 1958) 171 sider, 18 tvl.

3360. + Lassen, Aksel: Da landet blev øde. (Århus 1965) 178 sider.

3361. Joachim, Erich: Zur Geschichte des Schwedisch-Dänischen Krieges 1658-1660. Aus den Papieren des Fürsten Wilhelm Friederich von Nassau-Diez. (Z.f.preuss.Geschichte
u.Landesk.XIX,1882,p.163-96).

Top

a) The Siege and Defense of Copenhagen
together with Hostilities on Zealand (Sjælland)

3362. Kaart oc sandfærdig Beretning anl. huis som siden Freden .... d. 26.Febr. 1658 i Roeskild er imellem begge Kongi. May., Rigens Raad, Commissarier oc Fuldmæctige udi de til
Kiøbenhaffn foretagne Tractater, sampt oc andensteds vijdere forelöffvit, indtil den 9. Aug., da
Kiøbenhavn oc Cronburg er aff Suenske til Lands oc Vands bleffven beleyret. (K. u.å) 32 bl. Udgaver af samme på tysk, hollandsk, fransk og engelsk (K. 1658) forsk. antal bl.

3363. Ausführliche Relation aus Copenhagen von 16.Aug. 1658. (K. 1658) 4 bl.

3364. + Bericht aus Copenhagen, wie es mit dem am 23.Aug. 1658 vorgangenen Auszfall wieder die Schweden, zu Wasser und Lande abgelaufen. (K. u.å.) 8 sider.

3365. Relation, der zwischen dem Unsrigen und den Schweden vorgehabter Rencontre auff Amack d. 10.Oct. 1658. (K. 1658) 2 bl.

3366. Auszführliche Relation, des Combats auff der Insul Amack und darauff erfolgten Schwedischen deslogirung ausz selbigem Eylande s.d. Copenh. 12.Oct. 1658.
(U.st., u.å.) 4 bl.

3367. Gründl. und ausführl. Relation aus Copenhagen, von dem jetzigen Zustande, auch was sich neulich mit dem Feinde begeben und zugetragen. (K. 1658) 4 bl.

3368. Relation aus Copenhagen, 1658, d.l.Nov. (K. 1658) 4 bl.

3369. Relation und Continuation. Ausz Copenhagen und Norwegen vom 7.Nov. 1658.
(K. 1658) 2 bl.

3370. Kurzer Bericht, was Anno 1658 bey Belagerung der Königl. Residentz-Stadt Copenhagen vorgelauffen. (U.st., u.å.) 1 bl. Med kobberst. Plan af Byen under Belejringen 1658.

3371. Relation aus Kopenhagen und Stubbekioping, vom 9., 17., 19., 23. und 28.Jan. 1659.
(U.st., u.å.) 2 bl.

3372. Relation der zwischen den dänischen und schwedischen Wachten vorgefallener ehegestriger Rencontre. (15.Nov. 1659). (U.st. 1659) - Flere Optryk.

3373. + (Hjøring, Anders Matthisøn): Leyrs-Krantz. D.e. huor underlige Gud haffver forsiunet og bevaret det Kongelige Hus oc Residentze Kiøbenhaffn i denne Beleyrings Tjd fra ll.Aug. 1658 indtil den 27.May 1660. (K. 1660) 319 sider - (K. 1677) 402 sider - (K. 1699) 210 sider - (K. 1706) 212 sider - (K. 1729) 16L+ sider - (K. 1738, l746, 1754, 1781, 1786, 1802) l43 sider.

3374. + (Wallensbech, Henr.): ... diarium polemicum metricum Latino-Danicum obsidionis Havniensis ab 8.Aug. 1658 ad l.Jun.1660. Eller en daglig Tegnebog indehollendis . ... Kiøbenhaffns Beleirings Idretter. (Haffnia 1660) 376 sider. Med talrige kobberst. og xylogr. billeder.

3375. + Meinert, A. E. : Den svenske Belejring. (="Fortællinger om Kjøbenhavn", K. 1851, side 61-90).

3376. Meinert, A.E. : Kbpenhamns beligring 1658 och 1659. ("Skildringar ur Danmarks nyare
historia", Stkhlm. 1851, p.46-78).

3377. + Rørdam, Holger: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav. Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie 1658-60. (K. 1855) 228 sider.

3378. + (Gjødesen, P.F.): Kjøbenhavns Beleiring 1658-1659, af en Officer. (K. 1859) 59 sider, kort.

3379. + P.G.: Kortfattet Beskrivelse af Kjøbenhavn og dens Beleiring i 1658-1660 samt Kaart og Prospect af Byen paa samme Tid, tilligemed en Plan over Stormen af F.Both. (K. 1859) 36 sider, ill., kort.

3380. Beretning om Svenskernes Beleiring og Storm paa Kjøbenhavn den 11te Februar 1659.
(K. 1859) 4 sider.

3381. + Sørensen, S.A.: Kjøbenhavns Belejring 1658.
(Vort Forsvar nr. 46, 1882; nr. 68, 1883; nr. 83, 96, 101, 1884; nr. 132 A, 1886, ill.).

3382. + Troels-Lund,(T.F.): Kjøbenhavns Forsvar 1658-60.
(K.1893)19 sider - (Smaaskrifter udg. af “Foreningerne til Forsvarssagens Fremme”, 14.).

3383. + Dagbog ført under Kjøbenhavns Belejring 1658-60. Medd. af 0.Nielsen.
(Museum 1896, I, p. 29-49; 95-l32).

3384. + Sørensen, S.A.: Kjøbenhavn Belejring og Fyens Gjenerobring. (K. 1886) 193 sider,
ill. (Se også nr. 3496).

3385. + Schaffalitzky de Muckadell, C.: Københavns Belejring 1659. (T. f. Søvæsen 1909,
p. 71-92, kort).

3386. Fjelstrup, Aug.: Københavns Belejring 1658-1660.
(Fædrelandet 1908-09, p. 519-23, ill.).

3387. Rigsraad Otto Krags Dagbogsoptegnelser vedrørende Krigen 1658-59. Medd. af
G.L.Grove og K.C.Rockstroh. (Danske Mag. 5 R VI, 1909, p. 137-78, ill.).

3388. + Christensen, Villads: Belejringen 1658-60 og Københavns Privilegier.
(Hist. Medd. om Kbhvn. 1909-l0, bd. 2, p. 1-46).

3389. + Troels-Lund, (T.F.): Københavns Forsvar 1658-60.
(Samme forf.s "Historiske Fortællinger", 1912, bd. 4 II, p. 169-97, ill.).

3390. + Rasmussen,P.P.: Karl Gustavs Lejr i Brønshøj 1658-60.
(Hist.Medd.om Kbhvn. 1922-23, 2 R I, p. 242-54, ill.).

3391. + Lorenzen, Vuh.: Belejringen 1658-59 og Stormen den ll.Februar 1659. Belejringskort.
Stormkort. (= Sm. forf.s "Problemer i Københavns Historie 1600-1660, belyst ved samtidige
Kort", Hist. Medd. om Kbhvn. 1929-30, 2 R IV, p.225-40)- Særtryk 1930.

3392. + Smith,Otto: En By i Vaaben (Borgernes Bevæbning i 1658). (Hist: Medd. om Kbhvn.
1931-32, 2 R V, p. 38-57).

3393. + Thaulow,Th.: Københavns Belejring 1658-1659. (Folk og Værn 1942, nr. 2, p. 3-7, ill.).

3394. + Lomholt-Thomsen, Johs.: Københavns Borgere under Belejring og Enevældens Indførelse. (Danmark III, 1943, p. 178-81, ill.).

3395. + Dal, Erik (udg.): Speculum obsidious eller Lejrs Spejl. Det er: Københavns Belejring indtil Stormen 1l.Febr. 1659 efter en Suite af samtidige Skrifter og Billeder indrammet af en
af de Almindelige Læsere. (K. 1958) 103 sider, ill.

3396. Møller, Mogens: Københavns belejring og storm. (K. 1959) 32 sider, ill. - (Faglig Læsning. Ny serie, nr. 29).

3397. + Olsen, Gunnar: Borgerne under belejringen. (Hist: Medd. om Kbhvn. l959-60, 4 R VI, p. 9-60).

3398. Askgaard, Finn: The siege of Copenhagen: a tercentenary. (Am.-Scand. Relations, bd. 47, 1959, p. 347-56, ill.).

3399. + Askgaard,Finn: Østersøpolitiken og Hollands hjælp til København 1658
(Hist. Medd. om Kbhvn. l959-60, 4 R VI, p. 120-93).

3400. Askgaard, Finn: Kampen om København 1658-60. (Kildehæfte til fundamental historie).
(K. 1973) 64 sider, kort.

3401. + Nordentoft, J.: Lidt om Køge som Fæstning og Svenskerne 1658-60.
MT 1941, p.l8-32; 103-111; 178-196; 274-281; 352-357, ill.). Også som særhft.
1941, 68 sider, ill.

3402. Rohmann, J. L. : Lorens Tuxens bedrifter under kriget med Sverige 1658-59.
(= Sm. forf. og A.E.Meinerts "Skildringar ur Danmarks nyare histona", Stkhlm. 1851, p. 79-89).

3403. + Olsen, Ingvard: Den nordsjællandske modstandsbevægelse under Svenskekrigen (1659). (Hjemmeværnet 1959, nr. 4, p. 8-9, ill.).

3404. Rockstroh, K.C.: Aktstykker vedr. Forholdene i Nordsjælland 1658 59 under
Kjøbenhavns Belejring. (Danske Mag. 5 R V, 1904, p. 257-76).

3405. Petersen, Erling: Svenskerne i Sorø Amt 1658-60.
(Arbo f. Hist.Samf. f. Sorø Amt 1961, p. 66-100).

3406. Sørensen, S.A.: Om Kronborgs Erobring 1658. (Danske Mag. 5 R I, 1889, p. 289-331).

3407. + Lund Troels: Svenskerne paa Kronborg og Slaget i Øresund.
(Vort Forsvar nr. 353, 1894; optrykt i sm. forf.s “Historiske Fortællinger”, 8.Bog,
1912, p. 130-42, ill.).

3408. + Rockstroh, K.C.: Kronborg 1658-59. (Fra Frederiksborg Amt 1907, p. 47-91).

3409. + Rockstroh, K.C.: Kronborg Fæstnings Aflevering fra Svenskerne 1660.
(Fra Frederiksborg Amt, 1941, p. 105-07).

3410. Rockstroh, K.C.: Slutakten i Krigen 1657-60. (Kronborgs Overtagelse, Juli 1660).
(Danske Mag. 7 R IV, 1943, p. 84-86).

Top

b) The Storming of Copenhagen, 11 Feb 1659

3411. A perfect relation of the several assaults and storms made by the king of Sweden upon
Copenhagen...... (London 1658 (1659) 14 sider).

3412. Copia eines Schreibens aus Copenhagen was sich den 11. und 12. Febr. 1659 bey Sturmung dieser Stadt begeben. (K. 1659) 4 bl.

3413. Bericht aus Copenhagen, was sich den 18.Febr. 1659 bey Stürmung dieser Stadt begeben. (U.st., u.å.) 2 bl.

3414. Warhafftlige Relation vom 18.Febr. 1659 aus Kopenhagen, wie es mit dem Sturme der Schweden abgelauffen. Auch Lista der Todten und gequetscheten hohen Officirer. (U.st. 1659).

3415. Auszführlicher Bericht aus unterschiedlicher vornehmer Herren Brieff aus Copenhagen, so d. 13. bisz 19. Febr. gedat. betreffende den Haupt-Sturm vor derselben Stadt geschehen. (Med en kobberst. plan af København under Stormen). (U.st., u.å.) 6 bl.

3416. Relation, om huorledis det er tilgaaen udi den Attaque eller Stormb, som Kongen aff Sverrig anrettede pan Kiøbenhaffn, imellem den 10. og 11. Febr. 1659, huor udi kortelig fortellis, huad udi nest forgaaende Dage er paa den Svenske Side passeret. (K. 26.Febr. 1659) 10 bl. - Samme på tysk og fransk (K. 1659).

3417. + Copia und Nachricht emer Schwed. Ordre, für die pfaltzgräffische Brigade, welche in der zwischen dem 10. und 11. Febr. 1659 vorgangenen Attaque auf Kopenhagen, in eines Officiers Schübe-Sack auff der Wahlstatt gefunden. (K. u.å.) 2 bl.

3418. Tvende Kongl. Sverigis Ordrer til Gn.Major Vavasoor oc de tvende Øffverster Lieutenanter Lensmand oc Fittinghoff: hvilcke imellem den 10. oc 11.Febr. 1659 stormede Kiøbenhaffn. Disse Ordrer bleffve funden hos dennem selff. (U.st. 1659) 2 bl.

3419. Grundelig oc sandfærdig Beretning om den General Storm, Svensken giorde om Natten mellem den 10. oc 11.Febr. pan Kiøbenhaffn, oc indført hvormange Generaler oc andre Officerer sambt gemeene Soldater hand hafver mist. (K. 1659) 4 bl. - Sst. 1660 4 bl.

3420. Warhaffte Relation den ab Schwed. Seiten auff Copenhagen versuchten General-Sturm betreffend. Weiche I.K.M. zu Dennemarck, Norwegen an ... Herrn Christian, Graffen zu Rantzaw übergesandt und u. d. Copenhagen d. 11/21 Febr. anbefohlen, in allgemeines Danckfest anzuordnen. (U.st. 1659) 8 bl.

3421. Ausz-führlicher Verlauff der von Schwed. Seiten unternommenen Haupt Attaque und General Sturm auff die Kön. Residentz Stadt Kopenhagen. (K. 1659) 8 bl.

3422. Continuation der auszführlichen Relation ausz Copenhagen vom jüngst ergangenen Haubt-Sturm, dat. 15.Febr. nebenst Extract eines Schreiben wegen der Insul Möhn vom 21. Ejust. (U.st. 1659) 4 bl.

3423. + Molbech, C.: En samtidig Efterretning om Forsvarsstyrken og dens Fordeling under den svenske Storm paa Kiøbenhavn, den 11.Febr.1659. (Hist. T. 1854, 2 R V, p. 273 - 83).

3424. + (Flamand, L.J.): Den l0de og 11te Februar 1659. Stormen paa Kjøbenhavn.
(K. 1859) 48 sider.

3425. + Sörensen, S.A.: Stormen paa Kjøbenhavn Natten mellem den l0de og 11te Februar 1659. (Vort Forsvar nr. 147, 149, 151, kort, nr. 155 A og 156 B, 1886).

3426. Rützebeck, H.: Stormen paa København. (“Danske Drenge”, 1908-09, p. 134 -38, ill.).

3427. + Lindbæk, Johs.: Stormen paa København den 11.Februar 1659. (Gads dsk. Mag. 1908-09, p. 303-08, ill.).

3428. + Andersen, Vilh.: Studenterne og Stormen paa København 11.Febr.1659. (Gads Danske Mag. 1908-09, p. 351-61, ill.).

3429. Lisberg,Bering: Stormen paa København 11.Februar 1659. (Ill. Tid. 1908-09, p. 242-47, ill.).

3430. + Lisberg, Bering: Stormen paa København og dens Forspil. (K. 1909) 24 sider, kort.

3431. + la Cour, L.F. (udg.): Mindeskrift i Anledning af 250-Aarsdagen for Stormen paa København 10-11.Febr. 1659. (K.1909) 127 sider, ill.

3432. + Skade, M.R.: For et kvart Aartusinde siden. (Stormen på Kbhvn.). (MT 1909, p.41-46).

3433. + Hirsch, (J.C.W.): Kristianshavns Vold (under Kbhvns. Belejring 1658-60).
(Hist. Medd. om Kbhvn. I R VI, 1918, p. 527-40).

3434. Episoder fra Stormen paa København. (Kritisk Ugerevue nr. 880, 1935).

3435. Sørensen, V.K.: Stormen paa København Natten mellem 10. og 11.Februar 1659.
(Ad Fortids Veje 1943-44, p. 203-07, ill.).

3436. + Rostrup Bøyesen, L.: Omkring Stormen paa København.
(Volk og Værn 1944, nr. 1, p. 16-19, ill.).

3437. + Dahlerup, Axel: Stormen paa København den 11.Februar 1659. Skrevet paa Grundlag af Samtidens Beretninger og senere udgivne Mindeskrifter. (1958) 294 sider, 16 tvl.

3438. + Askgaard, Finn: Angrebet og stormen på København (1659). (Mr 1959, p. 46-76, ill.).

3439. Willadsen, Poul: Skåningarna den l0.-11.Februari 1659. (Dansk -skaansk Tidsskr. X, 1959, p. 3 -23, ill.).

3440. Linvald, Steffen: Stormen på København. (Medd.f'ra Kbhvns Bygningsvæsen 1959, p. 1-5, ill.).

3441. + Tersmeden, Lars: "Stormen för Köpenhamn". (Aktuell och historiskt 1963, p. 61-115, ill., kort).

Top

c) Bornholm’s Liberation

3442. Wiedererlangung der Insul Bornholm den 22.Dec. 1658. (K. 28. Jan. 1659) 2 bl.

3443. + Larsen (Liljefalk), A.: Jens Kofoed Pederssøn.
(= Sm. forf.s "Dansk-norske Heltehistorier 1648-1700", K. 1894, p. 69-80, ill.).

3444. + Marckmann, J.W.: Skildring af Bomholmernes Opstand mod de Svenske i Aaret 1658.
(Rijses Archiv. Nye Sml. VI, 1831, p. 1-34).

3445. Marckmann J.: Bornholms Opstand mod de Svenske i Aaret 1658. (Dansk Folkeblad VII, 1841, p. 161-63; l65-70).

3446. Bornholms Opstand mod de Svenske 1658. (Universum I, 1857, p. 73-88).

3447. + Berger, L.: Den svenske guvernören Printzenskölds mord och upproret pa Bornholm 1658. (Sv. Hist. T. VIII, 1888, p. 313-40).

3448. + Larsen (Liljefalk), A.: Bornholms Reisning 1658. (Museum 1890, p. 321-35).

3449. + Rørdam C.H.: Jens Kofod og hans Forbundsfæller erobre Bornholm tilbage 1658.
(Danebrog I, 1880-81, p. 403-l2).

3450. + Zahrtmann, M.K.: Til Belysning af Bornholmernes Opstand mod de svenske l658: De danske Kilder. (Hist. T. 6 R V, 1894, p. 223-42).

3451. + Zahrtmann, M.Kr.: Svenskerne paa Bornholm 1658. (Hist.T.7 R I, l897, p. l29-64).

3452. Fabricius, A.: Bornholms Befrielse 1658. (Sm.forf.s “Minder fra Nordens Historie”,
1898, p. 147-58).

3453. Ignotus: Minder om Printzensköld. (Rønne 1958) 26 sider, ill.

3454. + Rasmussen, Ebbe Gert: Bornholm 1658. (Rønne 1967) 182 sider, ill. - Udg. af Bornholms Hist. Samf.

3455. + Rasmussen, Ebbe Gert: Kilder til Bornholm 1658. (Rønne 1972) 173 sider, ill.

Top

d) Swedish Operations against Lolland-Falster,
Møn and Langeland

3456. Relation om någre HS. Kongi. May.s lycklige progresser, så wäl emod Kongen af Danmarok, så och fleere desz Fjender, skedde ifrå 20. Martij in till Ändan af Julij Månadt 1659.
(Stknlm. u.å.) 4 bl.

3457. + Rockstroh, K.C.: Langelands Forsvar 1658-59. (Efter utrykte Kilder). (Vort Forsvar nr. 528-32, 1901).

3458. + Olsen, Ingvard: Svenskerne på Langeland (1658). (Hjemeværnet 1959, nr. 2, pe 14-15, ill.).

3459. + Nordentoft J.: Nakskov og Svenskerne 1658 og 1659.
MT 1936, p. 353-370; 433-447; 1937, p. 116-134; 205-221; 29~3ll; 423-435, ill.). - Også som særhft. 99 sider, ill.

3460. + Olsen, Ingvard: Nakskovs heltemodige forsvar i 1659. (Hijemeværnet 1959, nr.3, p. 10-12).

Top

e) The Swedes are driven from The Duchies
and Southern Jylland

346l.  Relation ausz Preussen und Frederichs-Odde, vom 1. und 3.Febr. 1659. (U.st., u.å.) 2 bl.

3462. Kurtzer Bericht aus dem Feidlager fur Frederichsöde den 17.Maji Aa. 1659. (U.st., u.å.).

3463. + Fausbøl, J.: Polakkerne i Nordslesvig (1658-59). (Sønderj.Aarb. 1895, p. 177-89).

3464. + Rosziiecki, Stanislaw: Polakkerne i Danmark 1659. Efter Jan Paseks Erindringer.
(K. 1896) IV, 211+ sider.

3465. + Liljefalk, Axel: Brandenburgerne, Østerrigerne og Polakkerne i Vejle Amt 1658-59.
(Vejle Amts Aarb. 1907, p. 226-49).

3466. G1oy, A.: Aus dem Polackenkriege von 1658-59. Nach dem Tagebuche eines polnischen Edelmannes (Jan Pasek). (Die Heimat XIX, 1909, p. 104-11). - Jf. nr. 3464.

3467. + Rist, P. F.: Als's Erobring 1658. (Hist. Arkiv 1885, II, p. l73-84; 233-40).

3468. + Döring, P.: Die Eroberung Alsens durch den grossen Kurfursten (1658).
(Sønderborg 1890) 45 sider.

3469.   Bernhardt, M. : Die Eroberung Alsens durch den grossen Kurfursten 1658.
(Heimat I, 1891, p. 65-7l).

3470. + Ræder, M.O..:Kampen om Als 1658 og admiral Peder Bredal.
(Sønderj. Månedsskr. XXXI, 1955, p. 1-6, ill.).

3471. + Norrie, J. W. G.: Kurfyrst Frederik Wilhelm af Brandenburgs erobring af Als 1658.
(Udg. af Nordisk krigshist. studiefærd 1963) 5 Bider - også i T.f. Søvæsen 1963.

Top

 

f) The Reconquest of Fyn

3472. Relation om Eröffvering den Insul Fenøe ved Fyen. Den 4.Junij 1659.
(U.st. u.å.) 2 bl.

3473. Zeitungen ausm Feldlager auff der Insul Fenöe bey Fühnen, d. 4.Junii 1659.
(U.st., u.å.).

3474. Relation aus Fynen. Gn. Lieutenant Cl. v. Ahlefelds Scbreiben an den Gn. Auditeur Paul
Tscherning, dat. Kärtemiinde 2.Nov. 1659. (U.st., u.å.) 2 bl.

3475. Continuatio der aus Fühnen vom 2.Nov. 1659 advisirter guter Progressen der Kön.
Dännemarkischen Waffen wieder Schweden. (Fra 4. til 16.Nov.). (U.st., u.å.) 2 bl.

3476. + Copia eines Brieffes ausz dem Feldt-Lager auff Fühnen, zwischen Henszgabel und Middelfahrt vom 4.Nov., auff was Weise der Feldt-Marschalck Eberstein, von dieser Seiten ab, darauff gekommen, und posto gefast hat. Nebenst dem Verlauff, was dabey passiret und wie leicht sie Middelfahrt erobert. (U.st; 1659).

3477. Eigentliche warhaffte Relation, welcher gestalt von dem Kön. Dännemarck. Gen.Feld-Marsch. von Eberstein und deren alliirten Trouppen die Insul Fühnen d. 4.Nov. 1659 attaquiret und besetzt worden. (U.st. 1659) 2 bl. - (U.st., s.å.) 4 bl.

3478. Extract Schreibens aus Middelfahrt vom 8.Nov. 1659. (U.st., u.å.) 2 bl.

3479. Ferner Continuation der aus Fühnen anhero nacher Kopenhagen geschriebene Brieffe. Wegen der am 14/24 Nov. erhaltenen Feldtschlacht bey Nieburg und darauff erfolgter Eroberung derselben Stadt. (K. 21.Nov. 1659) 6 bl.

3480. Sandferdige oc udførlige Relation aff Fyen om den herlige Victorie, som Gud Kgl. May. aff Danmarck etc. retferdigste Waaben med velsignet haffver imod Kongen aff Sverig udi et
Feldtslag ved Nyborg d. 14.Nov. Disligeste erobert Nyborg. (K. 1659) 2 bl.

3481. Auszführliche Relation weicher gestald die alijirte Armee die Insul Fünen glücklich erobert, die Schwed. Armee darauff totaliter gechlagen und gefangen genommen. Dabey auch die Ubergabe der Stadt und Schlosses Strassburg an I.K.M. zu Polen und Schweden. (u.st. 1659).

3482. Unparteyscher auszführlicher Bericht wegen Uberkommung der Insul Fühinen, wie auch dero letzte Vestung Neuburg. Benebenst den blütigen harten Treffen, Se den 16.Nov. allda
fürgegangen, dabey die Lista der Gefangenen und Todten. (U.st. 1659) 2 bl.

3483. Eigentliche undt warfaffte Relation, des jenigen so bey Reocupierung der Insul Fühnen auff der 14.Nov., welcher nach dem Dänischen Calender Friderici Terti Tog gewesen, fürgefallen Aa. 1659. (K. 1659) 6 bl.

3484. Gründliche und warhaffte Relation von ejnen vornehmen Cavallier ausz der Dän. Flota vor Nyborg, vom l7.Nov., wegen glücklicher Eroberung der Insul Fühnen, auch Lista der Todten und Gefangenen. (U.st. 1659) 2 bl.

3485. Volnkommene Beschreibung der auff Fühnen gefuhrten Bataille und an Dänischer Seiten glucklich erhaltenen Victorie. Wie auch Liste aller alda gefangenen Officirer, wie solches der
H.Feld-Marsch.Eberstein den 16. und ein ander Kön. Dänischer Minister d. 18. dieses ausz
Nyburg communiciret hat. (U.st. 1659) 4bl.

3486. Nunmehr auszführliche recht gründliche und warhafftige Lista der Todten und Gefangenen
Schwedischer Seiten, der Todten Dänischer Seiten, der Todten Käyserl. Seyten, der Todten
Brandenburg Seiten, der Todten Polnischer Seiten, der Todten Holland Seiten, welche auff
Fühnen auff der Wahlstadt geblieben, benebenst andere neu passirende Erzehlung. (U.st. 1659).

3487. Copia aff herr Gn. Feldt Marsk. Ebersteins Skriffvelse til H.kgl. Maj. aff Dannemarck oc Norge etc. S.d.Nyborg d. 18.Nov. 1659. (K. 24.Nov.(1659)) 2 bl.

3488. Copia eines Schreibens von dem Admiral de Reuter worinnen auszführlich enthalten wie es bey dem harten Gefecht auff Fühnen dahergangen. Nebenst die Liste der Gefangenen und Todten, so auff Schwed. Seiten geblieben. (U.st. 1659) 4 bl.

3489. Ordre, welche Feld-Marsch. Schack und seine Generals etc. wegen desbarquierung derer zum Kiehl eingeladenen Volcker beschossen, und hernach bey Cartemünde effectuiret worden. Mit der Liste,wie starck ein jedweder Regiment gewesen. Nebenst Copia eines Brieffes (dat. Nyborg d.6.Dec.) auff wasz Weise der H.Feld Marsch. Schack auch Langelandt ,Tassing und Arröe wieder wegnehmen lassen. (U.st. 1659) 4 bl.

3490. Togt naar het eiland Funen, nederlaag der Zweden bij Nyborg 1659. (Kronijk van het Hist. Genootsohap te Utrecht VII, 1851,p.244-51).

3491. de Geer, B.J.L.: Journaal van de togt van De Ruyter in 1659 naar Denemarken
(Kronijk van het Hist. Genootschap te Utrecht XIII, 1857,p.63-71).

3492. Burman Becher, J.G.: Expeditie naar Denemarken, 1659. (Kronijk van het Hist. Genootschap te Utrecht XV, 1859, p.128-60).

3493. + Krarup, Fr.: Meddelelser af og i Anl. af Major Johan de Beverens Dagbog fra Svenskekrigen (Nov.) 1659-60. (Hist. T. 4 R III, 1873, p. 651-66).

3494. + Breve skrevne fra Kjøbenhavn 1659-60 af den kejserlige Gesandt Baron de Goes. Ved E.Gigas. (Hist. T. 5 R III, 1881, p. 161-266) - Omh. bl.a. Fyns Erobring og Slaget ved Nyborg.

3495. + Rockstroh, K.C.: Feltmarskalk Schacks Landgangsekspedition til Fyen1659.
(Milit. T. 1960, p. 400-404, 450-53, 463-68).

3496. + Sørensen, S.A.: Fyens Gjenerobring 1659. (Se nr.3384).

3497. + Løvenskiold, C.L.: Kongens Livregiment til Fods' Deltagelse i Fyens Gjenerobring 1659. (Hist. T. 6 R VI, 1897, p. 789-92).

3498. Rockstroh, K.C.: Svenskernes Fordrivelse fra Fyen 1659. (Svendborg Amt 1909, p. 3-66, ill.).

3499. Efterretning om Slaget ved Nyborg 1659. Medd. ved N.M.Petersen. (Danske Mag. 3 R II, 1845, p. 112-17).

3500. Nogle Aktstykker vedrørende Slaget ved Nyborg 14.Nov. 1659. Ved A.Thiset.
(Danske Mag. 5 R V, 1904, p. 282-91).

3501. + Tersmeden, Lars: Karl X Gustav, Pfalzgreven Filip av Sulzbach och Slaget om Fyn 1659. (Aktuelit och historiskt 1964, p. 107-50, ill.).

3502. + Tersmeden, Lars: Strategisck Defensiv. (“Carl X Gustaf Studier”, I. Carl X Gustaf och
Danmark, p. 363-397, Kristianstad 1965).

Top

g) Hostilities in Norway

3503. + Kjellström, Joh. C.: Konung Carl X Gustafs sista krigsföretag. (Stkhlm.1857)16 sider.
Akad. afh.

3504. Wester, M. O. A.: Krigshändelserna i Norge och Jemtland åren 1658-60. (Upsala 1857)
20 sider. Akad. afh.

3505. (Nicolaysen, N.): Om Svenskerne i Norge 1658-1660. Norske Mag. II, 1868, p. 425-57).

3506. Huitfeldt, Margrete: Journal holden under Kaldens B1eiring 1660.
(Medd. fra det norske Rigsarchiv II, 1903, p. 266-71).

3507. Relation öfver det förnembste sig i Trundhembs belägring hafwer tilldragit. (28/9 - 11/12
1658). ("Handlingar rörande Skandinaviens historia", 1847, p. 135-74)

3508. Berg, J.Chr.: Om Trondhjems Tilbagetagelse af de Norske i Aaret 1658.
(Sml. t. Det Norske Folks Sprog og Hist. VI, 1838, p. l95-202).

3508.a. Murithe, Gerhard: Ludvig Rosenkrantz og gjenerobringen av Trondhjems Len.
(Nord. tidsskr. för bok- och biblioteksväsen 1963, p. 90-94).

3509. + Schiøtz Joh.: Jørgen Bjelke og striden ved Borge kirke, 6.febr. 1660.
(NMT 1935, p. 1-18, ill.).

Top

h) The War at Sea

3510. Larsen, Kay: Kampen i Kalvebodstrand. (24.Aug. 1658). (Vikingen 1939, nr. 16,
p. 3-4 )

3511. Auszführliche Relation des hefftigen Seestreits zwischen I.K.M.von Schweden und der
Holländischen Schiffs-Flotten, wie auch glück1icher Ankunfft des Holländischen succurs,
auffhebung der Belägerung vor Copenhagen und was sich sousten von d. 29.Oct. bisz primo Nov. S.V. zugetragen hat. (u st., u.å.) 4 bl.

3512. Warhaffte Relation betreffend die von I.K.Maj. zu Schweden durch Herrn Reichs Admiral Carl Gust. Wrangeln wider die Holländer ifl dem Sund am 29.Oct. befochtenen Victorie, wie dieselbe von ejnem Kön. Ministro aus Cronenburg Uberscbrieben. (u. st. 1658) 7 bl.

3513. Antwort und Bericht, worinn die rechtgründliche Beschaffenheit des zwischen der Herren
Staten General und der Kön. Schwed. KriegsFlothen am 29.Oct. - 8.Nov. im Sunde vorgefallenen See-Treffen, sambt dem weiteren Erfolg, mit Warheit referiret wird. Zuwieder... eines Extract-Schreibens aus Cronenburg d.D. 5.Nov. 1658. (U.st. 1658) - (U.st. 1660) - Samme pa hollandsk (U.st., u.å.).

3514. Peyster, J.Watts de: The Battle of the Sound or Baltic, fought Oct. 30th - Nov. 9th 1658.
(Poughkeepsie 1858) 88 sider.

3515. Natt och Dag, S.: Slaget i Oresund. Utdrag ur "Diariet" hållet "uppå siööresan 1658" å
flaggskeppet Victoria. (T. f. sjöväsendet LXIII, 1900, p. 115-27).

3516. Grove, Gerhard L.: Samtidige Billeder fra Slaget i Øresund 1658. (Kunst VI, 1904, Hft. 11-12, ill.)

3517. Grove, Gerhard L.: Slaget i Øresund 8.Nov. 1658. (Ill. T. G. nr. 6, 1908, ill.).

3518. Sjöslaget utanför Helsingborg år 1658, 29.Oct. - 8.Nov. (Særtryk af Helsingborgsposten)
(Helsingborg 1909) 7 sider, ill.

3519. Dannevig, Birger: Øresundslaget 29.October 1658.
(Aust-Agder-arv 1958, p. 50-55, ill.).

3520. Wilde, C.J.M.K. de: Slaget i Øresund 1658. (T. f. Søvæsen l958,p. 449-64 ill.).

352l. Lind, H.D.: Da Hollænderne hjalp os i 1658-1660. En historisk Fremstilling.
(Under Dannebrog 1920, p. 27-28; 34; 37-40, ill. 1921, p. 25-28; 52-53; 60-64; 84-88, ill.).

3522. Andersen, L.: Et Overfald paa Aarhus By og Havn fra Søsiden i Svenskekrigen 1657-59 (27.Juli 1659). (Aarb. udg. af Hist. Samf. f. Aarhus Stift XIII, 1920, p. 60-72, ill.).

3523. Blok, P.: Naar de Sont en de Belten 23 Mei 1659 - 3 September 1660.
(=Sm. forf.s “Michiel Adriaanszon de Ruyter", Gravenhage 1928, p. l48-70, ill.).

3524. Blok, P.: To the Sound and the Baltic. (=Sm.forf.s "The Life of Admiral de Ruyter", translated from the Dutch by G.J.Renier, London, tr. Edinburgh 1933, p. 127-49, ill.).

3525. Krusenstjerna, H. von: Några blad ur Sveriges sjökrigshistoria. III, Krigsåren 1658-59.
(Vår Flotta XXIX, 1933, p. 24-26, 56-61).

3526. + Wilde, C.J.M.K. de: Admiral de Ruyter - en af Danmarks mest loyale venner.
(T.f. Søvæsen 1957, p. 208-34, ill.).

3527. Några Berättelser om then Engelske Flottans ankompst i Sundet,som skedde then 6.Apr. 1659. Jemte een Lista af samme Flotta. Sampt flere andra nyra Aviser. (U.st. 13.Apr. 1659) 6 bl.

3528. Extract aff atskillige Skriffvelser om det sidste forfaldne Søetreffen imellem Kgl. May. aff
Danmarckis oc Svenskens Orlogs Skibe, som skeede under Arrø: disligeste hvorledis Suensken
haffver beskutt cc stormet Sønderborg. (K. 1659, d.29.Apr.) 2 bl. - Samme på tysk (K.27.Apr.1659) 2 bl.

3529. Relation welcher gestalt d. 30.Apr. die Schwedis und Holland. Kriegs-Flotte im Belt, an
einander, in ein hartes See-Treffen gerahten. (U.st. 1659) 2 bl.

3530. + Grove, G L.: Adrian Banckers og hans Kamp ved Hveen i 1659. (T.f. Søvæsen 1902,
p. 157-88).

Top

i) Gøngerne
(Name given to insurgents in an area of Skåne who fought against Swedish occupation)

3531. + Sørensen, Ch.: Gøngefolket og Snaphanerne. (Hist.Archiv l880, II, p. 253-68).

3532. + Kjær, Severin: Gjøngehøvdingen Svend Povlsen og Snaphanerne, (K.1892) 296 sider. - Repografisk optryk af af originaludg. + en artikel fra "Fra Arkiv og Museum" 1903 (1974) 329 sider.

3533. + Kjær, Severin: Svend Gjønge efter Svenskekrigen (1657-60).
(Fra Arkiv og Museum 1903, p. 42-75).

3534. + Fabricius, Knud: Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige. 1.De1. (1645-1660).
(K. 1906) 162 + (25) Bider.

3535. Johnsson, Pebr: De skånska Snapphanefejderna. (Läsning f. svenska folket XXX, 1919, p. 34-60).

3536. + Lundberg, T.: Svend Povlsen Gynge. Majoren. Göingehövdingen. 1610-1676
(Tranås 1926) 18 sider, ill. (Særtr. af Göinge Hembygdsförenings Årsbok 1926).

3537. Thaulow, Th.: Gjøngerne. (Gardebl. XVII, 1928, p. 62, 86-87).

3538. + Stevns, Arne: Snaphanerne og Gøngehøvdingen. (Folk og Værn 1944, nr. 6, p. 179-83, ill.).

3539. + Woel, Cai N.: Göngehøvdingen Svend Povlsen. Danmarks Frihedskamp 1658-60.
(K. 1947) 160 sider, ill., reg.

3540. Ellekilde, Hans: "Gøngehøvdingen" Svend Poulsen Gønge, (Årb. f. .Samf. f. Præstø Amt,
1948, p. 31-72).

3541. + Hansgaard, H.C.: Af Gøngernes og Gøngehøvdingernes Saga, (Århus 1956) 188 sider, ill.

Top

www.000webhost.com